Матэрыялы па тэгу: "Звязда"

Выпісаць «Звязду» — зрабіць падарунак

27.09.2014 00:280 каментарыяў
Выпісаць «Звязду» — зрабіць падарунак

Праспект газеты «Звязда». Чацвер. Вечарэе. На паштовым аддзяленні імкліва збіраюцца людзі. Адны — каб аплаціць паслугі, другія — атрымаць ці адправіць пасылку, трэція вырашаюць іншыя справы. Але былі сярод іх і тыя, хто спецыяльна прыйшоў сюды, каб падпісацца на «Звязду»… Ці проста сустрэцца са сваёй любімай газетай. Як Аксана Камінская, [...]

Падрабязней ›

Мой родны трэці кут

09.09.2014 23:390 каментарыяў
Мой родны трэці кут

З чарговай вандроўкі па славутых і малавядомых мясцінах вярнулася міжнародная навукова-асветніцкая экспедыцыя «Дарога да святыняў» з Дабрадатным агнём ад Гроба Гасподняга. Сёння «Звязда» пачынае знаёміць чытачоў з фотазамалёўкамі свайго сталага прадстаўніка ў экспедыцыі Яўгена Пясецкага. З вышыні арбіты касмічнага спадарожніка Зямлі вёска Вялікая Сваротва Баранавіцкага раёна здаецца зусім невялічкай. Сярод [...]

Падрабязней ›

Брастаўчане зноў у Лізе чэмпіёнаў!

08.09.2014 23:180 каментарыяў
Брастаўчане зноў у Лізе чэмпіёнаў!

У тыднёвым спартыўным аглядзе «Звязда» распавядае пра поспехі беларускіх «пляжнікаў», «бронзу» Аліны Талай з брыльянтавым бляскам і трагічную страту ў беларускім футболе. 1. БГК імя Мяшкова без праблем справіўся з кваліфікацыяй Лігі чэмпіёнаў. Спачатку брэсцкі клуб разграміў галандскі «Панінген» (36:23), а пасля вырваў перамогу ў славацкага «Татрана» (26:24). У апошнім [...]

Падрабязней ›

Цікава ўсім

04.09.2014 22:120 каментарыяў
Цікава ўсім

  Сяр­гей Дуб­коў, на­мес­нік стар­шы­ні праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь: — Га­зе­та «Звяз­да» — ад­но з най­ста­рэй­шых бе­ла­рус­кіх вы­дан­няў, га­зе­та з ге­ра­іч­ным лё­сам, якая дру­ка­ва­ла­ся ў тым лі­ку пад­час аку­па­цыі, у ча­сы ад­наў­лен­ня на­род­най гас­па­дар­кі і вы­хо­дзіць ця­пер. На ста­рон­ках вы­дан­ня асвят­ля­юц­ца мно­гія тэ­мы, у тым лі­ку пы­тан­ні фі­нан­са­вай сіс­тэ­мы і [...]

Падрабязней ›

Пра апош­нюю вай­ну і пісь­мен­ні­каў

15.07.2014 00:010 каментарыяў
Пра апош­нюю вай­ну і пісь­мен­ні­каў

Ак­цыя «Сло­ва клі­ка­ла ў бой», агуль­ная іні­цы­я­ты­ва га­зет «Звяз­да» і «Мін­ская праў­да», Мінск­ага аб­лас­но­га ад­дзя­лен­ня Са­ю­за пісь­мен­ні­каў Бе­ла­ру­сі і Мін­скай аб­лас­ной ар­га­ні­за­цыі Бе­ла­рус­ка­га са­ю­за жур­на­ліс­таў стар­та­ва­ла на мі­ну­лым тыд­ні, пра­клаў­шы пер­шы шлях па Пу­ха­віч­чы­не. Пра тое, як усё бы­ло, у пад­ра­бяз­нас­цях і эмо­цы­ях — ад удзель­ні­цы пра­ек­та Свят­ла­ны Дзя­ні­са­вай. Фак­та­ло­гія [...]

Падрабязней ›

Са «Звяздою» — Ураджайнае лета

14.07.2014 23:570 каментарыяў
Са «Звяздою» — Ураджайнае лета

Шчодрая восень, цяплейшыя зіма і вясна «Добры дзень, дарагія мама і тата, бабуля і дзядуля…» А яшчэ маглі быць сынкі і дачушкі, браты і сёстры, сябры і сяброўкі, каханыя… Згадзіцеся: зусім нядаўна яшчэ мы куплялі ў запас канверты, ліставаліся з блізкімі. Цяпер часы, здаецца, змяніліся: сапраўды, які сэнс пісаць, калі амаль [...]

Падрабязней ›

Вынікі І тура віктарыны «Гісторыя газеты — гісторыя краіны»

09.07.2014 00:500 каментарыяў
Вынікі І тура віктарыны «Гісторыя газеты — гісторыя краіны»

Аб­ве­шча­ная на­пры­кан­цы чэр­ве­ня вік­та­ры­на па ста­рон­ках гіс­то­рыі «Звяз­ды» ў ча­сы Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны да­ла пры­ем­ныя вы­ні­кі. Ня­гле­дзя­чы на «дач­ны» і ад­пуск­ны се­зон, мно­гія на­шы чы­та­чы пра­яві­лі ак­тыў­насць, апе­ра­тыў­насць, да­свед­ча­насць і доб­рую па­мяць. Ліс­ты з ад­ка­за­мі, ча­сам на­ват больш поў­ны­мі, чым пра­ду­гледж­ва­ла­ся, за­дан­ня­мі, іш­лі ў рэ­дак­цыю з Мін­шчы­ны, Гро­дзен­шчы­ны, Го­мель­шчы­ны, Ві­цеб­шчы­ны, [...]

Падрабязней ›

Тры «Звязды»

03.07.2014 00:480 каментарыяў
Тры «Звязды»

Ме­на­ві­та пад­поль­ная «Звяз­да» ўнес­ла важ­кі ўклад у зняц­це «яр­лы­коў» з мін­скіх пад­поль­шчы­каў Бе­ла­русь у га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, лёс на­сель­ніц­тва, што пра­жы­ва­ла на яе тэ­ры­то­рыі ў той час, — тэ­мы, якім ай­чын­ныя і за­меж­ныя гіс­то­ры­кі пры­свя­ці­лі сот­ні роз­ных прац. Але ма­ла мес­ца ў іх ад­во­дзіц­ца ро­лі бе­ла­рус­ка­га дру­ку ў ба­раць­бе з во­ра­гам. [...]

Падрабязней ›

Най­леп­шы се­зон Тац­ця­ны Драз­доў­скай

29.04.2014 22:110 каментарыяў
Най­леп­шы се­зон Тац­ця­ны Драз­доў­скай

У тра­ды­цый­ным спар­тыў­ным агля­дзе «Звяз­да» рас­па­вя­дае пра спартыўныя пе­ры­пе­тыі апошніх дзён. 1. Мін­скае «Ды­на­ма» атры­ма­ла чац­вёр­тую пе­ра­мо­гу ў се­зо­не і за­ма­ца­ва­ла лі­дар­ства ў чэм­пі­я­на­це кра­і­ны. У мат­чы су­праць «Го­ме­ля» вы­лу­чы­лі­ся ле­гі­я­не­ры — у ва­ро­ты зя­лё­на-бе­лых за­бі­ва­лі Эр­нан Фі­ге­рэ­да і Не­над Ада­ма­віч (2:0). Ба­ры­саў­ча­не раз­гра­мі­лі брэсц­кае «Ды­на­ма» — 4:0. Ге­ро­ем мат­ча [...]

Падрабязней ›

Калі слова трапляе ў цэль

26.04.2014 01:350 каментарыяў
Калі слова трапляе ў цэль

Пе­ра­мож­цы кон­кур­су на леп­шую пуб­лі­ка­цыю ва­ен­на-па­тры­я­тыч­най тэ­ма­ты­кі ў твор­час­ці аба­пі­ра­лі­ся на ся­мей­ныя гіс­то­рыі. Пад­час XVІІІ Між­на­род­най спе­цы­я­лі­за­ва­най вы­ста­вы «СМІ ў Бе­ла­ру­сі» ка­ля стэн­да на­шай га­зе­ты ад­бы­ло­ся ўра­чыс­тае ўзна­га­родж­ван­не пе­ра­мож­цаў і лаў­рэ­а­таў што­га­до­ва­га твор­ча­га кон­кур­су рэ­дак­цыі га­зе­ты «Звяз­да» і Мі­ніс­тэр­ства аба­ро­ны на леп­шую пуб­лі­ка­цыю ва­ен­на-па­тры­я­- тыч­най тэ­ма­ты­кі. На пра­ця­гу го­да ма­ла­дыя [...]

Падрабязней ›

Со­неч­ныя вы­хад­ныя

Со­неч­ныя вы­хад­ныя

Ад­нак уна­чы яшчэ ха­лад­на­ва­та. Гэ­ты­мі дня­мі тэ­ры­то­рыя на­шай кра­і­ны тра­піць пад уплыў скан­ды­наў­ска­га ан­ты­цык­ло­ну, та­му ўста­лю­ец­ца ма­ла­воб­лач­нае на­двор’е, па­ве­да­мі­ла ка­рэс­пан­дэн­ту «Звяз­ды» спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва. У су­бо­ту і ня­дзе­лю бу­дзе пе­ра­важ­на без апад­каў, толь­кі ў ня­дзе­лю па за­ха­дзе кра­і­ны прой­дуць ка­рот­ка­ча­со­выя даж­джы. Мес­ца­мі маг­чы­мы на­валь­ні­цы. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ў ноч [...]

Падрабязней ›

Гран-пры «За­ла­той Лі­це­ры» — у «Звяз­ды»

23.04.2014 23:220 каментарыяў
Гран-пры «За­ла­той Лі­це­ры» — у «Звяз­ды»

Га­лоў­ную ўзна­га­ро­ду кон­кур­су дру­ка­ва­ных СМІ атры­маў наш пра­ект «Плац­дарм». Учо­ра ў Мін­ску бы­лі на­зва­ны пе­ра­мож­цы і лаў­рэ­а­ты Х На­цы­я­наль­на­га кон­кур­су дру­ка­ва­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі «За­ла­тая Лі­це­ра». Цы­ры­мо­нія ўзна­га­ро­джан­ня прай­шла ў Па­ла­цы Рэс­пуб­лі­кі. Юбі­лей­ны кон­курс пра­во­дзіў­ся па 24 на­мі­на­цы­ях. Уся­го, па вы­ні­ках пра­цы мі­ну­ла­га го­да, да ўдзе­лу ў ім бы­ло па­да­дзе­на 218 за­явак. [...]

Падрабязней ›

Фотаапарат знайшоў свайго гаспадара

Фотаапарат знайшоў свайго гаспадара

Як і належыць тэматыцы часопіса «Родная прырода», з дапамогай прадстаўніка жывёльнага свету  Станьце бліжэй да роднай прыроды! З такім заклікам мы звярталіся да вас, паважаныя чытачы, у пачатку сакавіка. Безумоўна, мелася на ўвазе тое, каб вам прыйшоўся даспадобы новы праект Выдавецкага дома «Звязда» — глянцавы, з шыкоўнымі фотаздымкамі, ілюстраваны часопіс [...]

Падрабязней ›

Ці­ка­він­кі ад Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» для чы­та­чоў і не толь­кі…

22.04.2014 01:150 каментарыяў
Ці­ка­він­кі ад Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» для чы­та­чоў і не толь­кі…

Сён­ня ад­кры­ва­ец­ца XVІІІ Між­на­род­ная спе­цы­я­лі­за­ва­ная вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі». На пра­ця­гу блі­жэй­шых ча­ты­рох дзён у Фут­боль­ным ма­не­жы мож­на бу­дзе па­зна­ё­міц­ца з на­він­ка­мі бе­ла­рус­кай ме­ды­яс­фе­ры, а так­са­ма за­ві­таць на стэн­ды сва­іх тра­ды­цый­на лю­бі­мых вы­дан­няў. Ад­мет­ную экс­па­зі­цыю прад­ста­віць і Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да». Сён­ня, а 13‑й га­дзі­не, бу­дуць прэ­зен­та­ва­ны даў­но лю­бі­мыя ва­мі га­зе­ты [...]

Падрабязней ›

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з кіраўнікамі беларускіх СМІ

21.01.2014 15:460 каментарыяў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з кіраўнікамі найбуйнейшых беларускіх СМІ. У сустрэчы прыняў удзел галоўны рэдактар ​​Выдавецкага дома «Звязда» Аляксандр Карлюкевіч, а таксама заснавальнік партала TUT.BY Юрый Зісер, старшыня НДТРК Генадзь Давыдзька, гендырэктар СТВ Юрый Казіятка, кіраўнік тэлеканала АНТ Рыгор Кісель, гендырэктар дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва БЕЛТА Дзмітрый Жук, кіраўнік прыватнай [...]

Падрабязней ›

Агульны шлях да паразумення

24.10.2013 13:180 каментарыяў
Агульны шлях да паразумення

Напярэдадні саміту кіраўнікоў дзяржаў СНД «Звязда» ўзяла інтэрв’ю ў першага намесніка старшыні Выканаўчага камітэта — выканаўчага сакратара СНД Уладзіміра ГАРКУНА. — Уладзімір Гіляравіч, да якой краіны пяройдзе старшынства ў Садружнасці ў наступным годзе? — Калі на папярэднім пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД прымалася рашэнне пра старшынства Рэспублікі Беларусь у Садружнасці [...]

Падрабязней ›

«Звязда» вязе ў Франкфурт лепшыя кніжкі

30.09.2013 17:421 каментарый

65-я Франкфурцкі кніжны кірмаш пройдзе ў гэтым годзе з 9 па 13 кастрычніка. Ганаровым госцем фэсту стане Бразілія. Беларускую кнігу ў Франкфурце прадставіць Выдавецкі дом «Звязда», які надрукаваў кнігу Алены Брава «Дараванне-Прабачэнне-Vergebung» на трох мовах: беларускай, рускай, нямецкай. Раней аповесць Алены Брава была апублікавана ў вядомым расійскім часопісе «Сибирские огни», [...]

Падрабязней ›

ААТ «Ашмянскі мясакамбінат»: гісторыю пішуць людзі

21.09.2013 11:160 каментарыяў
ААТ «Ашмянскі мясакамбінат»: гісторыю пішуць людзі

Ашмянскі мясакамбінат, паводле архіўных звестак, старэйшы ў Беларусі. У 1900 годзе Віленскім губернскім упраўленнем было прынята рашэнне аб будаўніцтве гарадской бойні, якое завяршылася ў пачатку 1903-га. Пра тыя часы нагадваюць хіба толькі старыя здымкі і дакументы, сабраныя ў невялікім музеі. Сёння камбінат — гэта комплекс сучасных еўрапейскага ўзроўню вытворчых і адміністрацыйных [...]

Падрабязней ›

Валерый Малашка: «Мода на кнігі вяртаецца»

20.09.2013 00:380 каментарыяў
Валерый Малашка: «Мода на кнігі вяртаецца»

Сёлета да культурнага жыцця Магілёўскай вобласці прыцягнута ўвага ўсёй краіны. Магілёў атрымаў статус культурнай сталіцы Беларусі і СНД, Быхаў прымаў Дзень беларускага пісьменства, а цяпер вобласць рыхтуецца да фестывалю «Залаты шлягер». Карэспандэнт «Звязды» пагутарыў з намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерыем Малашкам пра актуальныя з’явы ў сферы культуры рэгіёна. Мост паміж [...]

Падрабязней ›

Валерыя Філяева: «Прыходзіцца стрымліваць сябе, каб не засмяяцца ў прамым эфіры»

Валерыя Філяева: «Прыходзіцца стрымліваць сябе, каб не засмяяцца ў прамым эфіры»

Тэнісныя трансляцыі на беларускім тэлебачанні з’явіліся параўнальна нядаўна. Але беларускі глядач ужо прывык назіраць за поспехамі Вікторыі Азаранкі, Сірэны Уільямс, Марыі Шарапавай пад каментар знаёмых журналістаў Белтэлерадыёкампаніі. Аднак гэтай вясной мужчынскія галасы ў эфіры разбавіў адзін жаночы. «Звязда» вырашыла пазнаёміцца з тэнісным каментатарам Валерыяй Філяевай і пагутарыць пра шлях да [...]

Падрабязней ›