Матэрыялы па тэгу: "Украіна"

Фальклор без межаў

21.01.2015 00:340 каментарыяў
Фальклор без межаў

У Іва­наў­скім ра­ё­не зноў са­браў сяб­роў 10‑ы між­рэ­гі­я­наль­ны фальк­лор­ны фес­ты­валь. Свя­та рас­па­ча­ло­ся ў Іва­наў­скім цэнт­ры куль­ту­ры і на­род­ных тра­ды­цый, а за­вяр­шы­ла­ся поз­на ве­ча­рам у Тыш­ка­ві­чах. На гэ­ты раз шмат пры­хіль­ні­каў фальк­ло­ру пры­еха­ла з су­сед­няй Укра­і­ны. Сту­дэн­ты Ро­вен­ска­га дзяр­жаў­на­га гу­ма­ні­тар­на­га ўні­вер­сі­тэ­та па­ка­за­лі аб­рад ка­ля­дак. Па­ра­да­ваў пес­ня­мі эт­на­гра­фіч­ны тэ­атр «Ду­лі­бы» Ро­вен­скай фі­лар­мо­ніі. [...]

Падрабязней ›

Паміж інтэрнатам і гатэлем

Паміж інтэрнатам і гатэлем

На што вар­та звяр­нуць ува­гу пры вы­ба­ры хос­та­ла Ня­ма ні­чо­га пра­сцей­ша­га, чым, пры­яз­джа­ю­чы ў ін­шы го­рад ці кра­і­ну, ча­со­ва спы­ніц­ца ў хос­та­ле. І ўмо­вы, не­аб­ход­ныя для кам­форт­на­га жыц­ця, ёсць, і кош­ты знач­на ні­жэй­шыя, чым у гас­ці­ні­цы. Вя­до­ма, хос­та­лы бы­ва­юць роз­ныя: з трох спроб ча­со­ва­га жыт­ла (дзве ў Літ­ве і ад­на [...]

Падрабязней ›

Украіна адмовілася ад правядзення чэмпіянату Еўропы па баскетболе ў 2017 годзе

17.01.2015 00:150 каментарыяў
Украіна адмовілася ад правядзення чэмпіянату Еўропы па баскетболе  ў 2017 годзе

Пра гэ­та мі­ністр па спра­вах мо­ла­дзі і спор­ту кра­і­ны Ігар Жда­наў па­ве­да­міў у эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла ZІK. «Не мо­жа ў кра­і­не, дзе ідзе вай­на, пра­хо­дзіць еў­ра­пей­скі чэм­пі­я­нат», — за­явіў чы­ноў­нік. Па­вод­ле слоў Жда­на­ва, Укра­і­на не ва­ло­дае не­аб­ход­ны­мі срод­ка­мі для ар­га­ні­за­цыі тур­ні­ру, і кі­раў­ніц­тва мі­ніс­тэр­ства не ве­дае, як бу­дзе раз­ві­вац­ца па­лі­тыч­ная сі­ту­а­цыя [...]

Падрабязней ›

Украіна выбрала Раду

28.10.2014 00:220 каментарыяў
Украіна выбрала Раду

Ва Укра­і­не пра­цяг­ва­юць пад­во­дзіць вы­ні­кі пра­ве­дзе­ных у ня­дзе­лю да­тэр­мі­но­вых вы­ба­раў дэ­пу­та­таў Вяр­хоў­най Ра­ды. На пя­ці­га­до­вы тэр­мін вы­бі­ра­лі 423 пар­ла­мен­та­рыі. Яў­ка скла­ла 52,42%, пе­ра­да­юць укра­ін­скія СМІ са спа­сыл­кай на ЦВК. Кі­еў­скія ўла­ды ра­ней пры­зна­лі, што не змо­гуць пра­вес­ці вы­ба­ры ў па­ло­ве вы­бар­чых акруг Да­не­цкай і Лу­ган­скай аб­лас­цей з-за ва­ен­на­га кан­флік­ту. Ад­нак, [...]

Падрабязней ›

Цяпер — у бяспецы

22.10.2014 00:520 каментарыяў
Цяпер — у бяспецы

Клі­чаў­скія дэ­пу­та­ты да­па­маг­лі ўкра­ін­скім сем’­ям Пер­шы­мі ўзня­лі пы­тан­не на­стаў­ні­кі клі­чаў­скай СШ №2. Сё­ле­та да іх у шко­лу звяр­ну­лі­ся баць­кі ўкра­ін­скіх дзя­цей, якія пры­еха­лі ў ра­ён з Да­не­цкай воб­лас­ці. Пе­рад па­чат­кам на­ву­чаль­на­га го­да пе­да­го­гі на­ве­да­лі сем’і і зра­зу­ме­лі, што без да­па­мо­гі гэ­тым лю­дзям прый­дзец­ца вель­мі цяж­ка. Не­ка­то­рым не ха­пае цёп­ла­га адзен­ня, [...]

Падрабязней ›

Расія і Украіна ўзгаднілі цану на газ на зіму

21.10.2014 00:340 каментарыяў
Расія і Украіна ўзгаднілі цану на газ на зіму

  Расія і Украіна дасягнулі дамоўленасці, што цана газу на зімовы перыяд складзе $385 за 1 тыс. кубаметраў, пры гэтым Украіна гатовая на перадаплату паставак. Пра гэта паведаміў міністр энергетыкі РФ Аляксандр Новак. Перамовы будуць працягнуты 21 кастрычніка ў Бруселі. «Па асноўных параметрах мы дасягнулі пагаднення — па кошце паставак [...]

Падрабязней ›

Белтэлерадыёкампанія будзе высвятляць прычыны магчымай забароны вяшчання «Беларусь-24″ ва Украіне

15.10.2014 17:270 каментарыяў

Інфармацыя пра намер забараніць вяшчанне тэлеканала «Беларусь-24″ на тэрыторыі Украіны стала такой жа навіной для Белтэлерадыёкампаніі, як і для іншых СМІ. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. «Мы будзем разбірацца ў сітуацыі, высвятляць прычыны, каментарыі будуць пасля», — сказалі ў прэс-службе. Інфармацыйныя агенцтвы сёння [...]

Падрабязней ›

Сцяпан Палтарак прызначаны міністрам абароны Украіны

14.10.2014 13:130 каментарыяў

Вярхоўная рада прызначыла Сцяпана Палтарака міністрам абароны Украіны. За гэтае рашэнне прагаласавалі 245 народных дэпутатаў. Раней дэпутаты вызвалілі ад гэтай пасады Валерыя Гелятэя. За — 293 галасы. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка вызваліў Валерыя Гелетея ад пасады кіраўніка Міністэрства абароны Украіны і прапанаваў на наступны дзень замест яго Палтарака. Сцяпан Палтарак [...]

Падрабязней ›

Украінскія сыры не паедуць у Расію

Федэральная служба па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека (Расспажыўнагляд) з 14 кастрычніка ўвяла забарону на імпарт з Украіны ў Расію ўсёй сырнай прадукцыі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні ведамства. Паводле дадзеных «Саюзмалака», у жніўні 2014 імпарт сырных прадуктаў з Украіны ў РФ па кодах ТН ЗЭД [...]

Падрабязней ›

Міністэрства энергетыкі можа імпартаваць у 2015 годзе 1 мільярд кілават-гадзін электраэнергіі

Міністэрства энергетыкі Беларусі разгледзіць магчымасць імпарту 1 млрд  кілават-гадзін электраэнергіі з Украіны ў 2015 годзе. Пра гэта паведаміў журналістам напярэдадні пленарнага пасяджэння трэцяга Беларуска-германскага энергетычнага форуму першы намеснік міністра энергетыкі Беларусі Леанід Шанец, перадае карэспандэнт БЕЛТА. «Мы разглядаем магчымасць імпарту з Украіны ў наступным годзе 1 млрд кілават-гадзін электраэнергіі, але [...]

Падрабязней ›

Украіна плануе прыцягнуць 2 мільярды долараў на аднаўленне Данбаса

Украінскі бок плануе прыцягнуць не менш як $ 2 млрд на аднаўленне разбуранай інфраструктуры на ўсходзе Украіны. З гэтай мэтай у снежні будзе скліканая міжнародная донарская канферэнцыя, накіраваная на пошук неабходных сродкаў. Гэта адзначыў у панядзелак у Вашынгтоне падчас сустрэчы з журналістамі міністр фінансаў Украіны Аляксандр Шлапак, перадае ўласны карэспандэнт [...]

Падрабязней ›

Расія гатовая паставіць ва Украіну 10 мільярдаў кубаметраў газу

07.10.2014 00:080 каментарыяў
Расія гатовая паставіць ва Украіну 10 мільярдаў кубаметраў газу

Ра­сія га­то­вая па­ста­віць ва Укра­і­ну газ у аб’­ёмах, не­аб­ход­ных для пра­хо­джан­ня асен­не-зі­мо­ва­га пе­ры­я­ду. Пра гэ­та па­ве­дам­ля­юць ін­фар­м­а­генц­твы са спа­сыл­кай на сло­вы кі­раў­ні­ка Мі­нэ­нер­га Ра­сіі Аляк­санд­ра Но­ва­ка. «Газп­рам» мо­жа па­ста­віць «Наф­та­га­зу» мі­ні­маль­ныя аб’­ёмы — 5 міль­яр­даў ку­ба­мет­раў па сіс­тэ­ме tаkе-оr-рау і ў рэ­жы­ме па­пя­рэд­няй апла­ты, «Наф­та­газ» аба­вя­за­ны бу­дзе апла­ціць у рэ­жы­ме [...]

Падрабязней ›

Украіна адкрыла НАТА доступ да сваіх дзяржтайнаў

04.10.2014 00:410 каментарыяў
Украіна адкрыла НАТА доступ да сваіх дзяржтайнаў

Укра­ін­скі ўрад пры­няў не­каль­кі ра­шэн­няў, якія да­зва­ля­юць спрас­ціць до­ступ да шэ­ра­гу дзяр­жаў­ных тай­наў кра­і­ны для гру­пы са­вет­ні­каў НА­ТА, якія пры­бы­лі ва Укра­і­ну, па­ве­дам­ляе сайт ка­бі­не­та мі­ніст­раў. Па­вод­ле за­явы мі­ніст­ра каб­мі­на Аста­па Се­ме­ра­ка, ця­пе­раш­нія ра­шэн­ні ўра­да за­бяс­печ­ва­юць раз­віц­цё ад­но­сін з «сяб­ра­мі Укра­і­ны па НА­ТА», што ця­пер асаб­лі­ва ак­ту­аль­на, па­коль­кі Укра­і­на, ня­гле­дзя­чы [...]

Падрабязней ›

Нібыта ван Гог, нібыта з рэзідэнцыі

02.10.2014 00:580 каментарыяў
Нібыта ван Гог, нібыта з рэзідэнцыі

Затрыманы злачынцы, якія спрабавалі прадаць карціны неўстаноўленых аўтараў пад выглядам работ Манэ, ван Гога, Мунка, Юона і Кандзінскага. Як паведамляюць у прэс-службе КДБ, затрыманыя сцвярджалі, што гэтыя творы былі вывезены з рэзідэнцыі экс-прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. За 5 карцін гандляры хацелі атрымаць 2 млн еўра. Паводле папярэдніх даных, карціны маюць пэўную [...]

Падрабязней ›

ААН налічыла 300 тысяч вымушаных перасяленцаў ва Украіне

01.10.2014 00:330 каментарыяў
ААН налічыла 300 тысяч  вымушаных перасяленцаў ва Украіне

Арганізацыя Аб’яднаных Нацый налічыла ва Украіне амаль 300 тысяч вымушаных перасяленцаў з зоны ваеннага канфлікту. Адпаведная справаздача прадстаўлена на сайце Цэнтра навін ААН. Па даных арганізацыі, у зоне канфлікту цяпер пражываюць каля пяці мільёнаў чалавек. Жыхары ўсходу Украіны маюць вялікую патрэбу ў харчаванні і медыкаментах; амаль ва ўсім рэгіёне няма [...]

Падрабязней ›

Территория доверительного диалога, или o роли неправительственной дипломатии

30.09.2014 00:230 каментарыяў
Территория доверительного диалога, или o роли неправительственной дипломатии

Соглашение о прекращении огня, подписанное в Минске во время заседания контактной группы Украина — Россия — ОБСЕ, конечно же, не итог спонтанного или случайного стечения обстоятельств. Не только подписание соглашения, но и проведение в Минске саммита ЕС — Украина — ТС 26 августа могло не состояться, не будь предварительного рамочного консенсуса по решению украинского кризиса. [...]

Падрабязней ›

Украінскія кампаніі могуць прыняць удзел у праекце па выпуску ў Беларусі імпартазамяшчальных тавараў

29.09.2014 20:200 каментарыяў

Украінскі бізнес атрымае магчымасць для актыўнага ўдзелу ў камерцыйных праектах на тэрыторыі Беларусі. З прапановай наладзіць у рэспубліцы сумесную вытворчасць айчынных тавараў выступіла Група кампаній «Авалон», якая спецыялізуецца на дыстрыбуцыйна-лагістычнай дзейнасці. Новы камерцыйны праект, які «Авалон» прапануе патэнцыйным украінскім партнёрам, накіраваны на стварэнне імпартазамяшчальных вытворчасцей і выкарыстанне экспартнага патэнцыялу Беларусі [...]

Падрабязней ›

У Харкаўскай вобласці разбурылі яшчэ адзін помнік Леніну

Яшчэ адзін помнік Уладзіміру Леніну знеслі мінулай ноччу ў Харкаўскай вобласці. Пра гэта паведаміў на сваёй старонцы ў Facebook саветнік міністра ўнутраных спраў Украіны Антон Герашчанка.  У нядзелю, 28 верасня, у Харкаве ўдзельнікі мітынгу за адзінства Украіны скінулі з пастамента найбуйнейшы ў краіне помнік правадыру пралетарыяту (агульная вышыня — больш [...]

Падрабязней ›

Украіна, АБСЕ і РФ стварылі працоўную групу па кантролі за спыненнем агню ў Данбасе

26.09.2014 19:000 каментарыяў

Прадстаўнікі Украіны, Расіі і АБСЕ пачалі дзейнасць у рамках трохбаковай рабочай групы па кантролі і каардынацыі пытанняў спынення агню ў Данбасе і паэтапнай стабілізацыі лініі размежавання бакоў. Гэта пацвердзіў прадстаўнік Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. У сваю чаргу прэс-цэнтр камандавання сілавой аперацыі на ўсходзе Украіны паведаміў, што [...]

Падрабязней ›

Украінская «Стратэгія-2020″ прадугледжвае абнаўленне дзяржапарату на 70%

25.09.2014 16:250 каментарыяў

Праграма доўгатэрміновага развіцця Украіны «Стратэгія-2020″, якую павінен у чацвер прадставіць прэзідэнт краіны Пётр Парашэнка, прадугледжвае абнаўленне дзяржапарату на 70% і прыцягненне на працягу бліжэйшых шасці гадоў прамых замежных інвестыцый у памеры $ 40 млрд.  Як адзначаецца ў афіцыйным прэс-рэлізе, мэта стратэгіі — «еўрапейскія стандарты жыцця і годнае месца Украіны ў [...]

Падрабязней ›