Матэрыялы па тэгу: "Марына Бегункова"

Шчасце ў жываце,

01.10.2015 00:470 каментарыяў
Шчасце ў жываце,

або Адукацыя, за якую не даюць «корачак». У жыцці большасці жанчын рана ці позна надыходзіць трапяткі перыяд — яны даведваюцца аб сваёй цяжарнасці. Дакладней, аб тым, што цяжарная іх сям’я. Бо з гэтай хвіліны пачынаецца прывыканне абаіх, жонкі і мужа, да сваёй новай, магчыма самай адказнай і жаданай, ролі мамы [...]

Падрабязней ›

Вясна прыйшла, вясне дарогу!

04.03.2015 00:280 каментарыяў
Вясна прыйшла, вясне дарогу!

Зусім хутка можна будзе схаваць цёплыя рэчы далей у шафы і прыбрацца ў абноўкі. Па якія сталічныя модніцы накіраваліся на Вялікі модны маркет, што праходзіў у Нацыянальнай школе прыгажосці.   Свой прывабны хэндмэйд прадставілі сорак дызайнераў адзення і пяцьдзясят дызайнераў аксесуараў. Яркія паліто і вясеннія сукенкі, шалікі і капелюшы ручной работы, завушніцы, каралі, пярсцёнкі — усім гэтым можна было папоўніць [...]

Падрабязней ›

Любімы пояс — для ўнучкі

12.05.2014 23:160 каментарыяў
Любімы пояс — для ўнучкі

Зусім нядаўна, каля двух гадоў таму, пачала ткаць паясы Ірына Дзернакоўская, загадчыца Пяцяўшчынскага сельскага клуба, што ў Мінскім раёне. Але яе вырабы ўжо заслугоўваюць высокай адзнакі. — Памятаю, як у дзяцінстве ткала мая бабуля, але ніколі б не падумала, што пачну ткаць сама, — усміхаецца Ірына Зыгмундаўна. — Цяпер жа [...]

Падрабязней ›

Ар­хі­тэк­ту­ра на ага­ро­джы

05.05.2014 23:550 каментарыяў
Ар­хі­тэк­ту­ра на ага­ро­джы

На­пя­рэ­дад­ні чэм­пі­я­на­ту све­ту па ха­кеі ў бе­ла­рус­кай ста­лі­цы ад­кры­ла­ся вы­ста­ва фо­та­здым­каў бе­ла­рус­кай спад­чы­ны. Ёй мож­на лю­ба­вац­ца пра­ма пад ад­кры­тым не­бам — па­лот­ны з па­вя­лі­ча­ны­мі фо­та­ра­бо­та­мі раз­мяс­ці­лі на ага­ро­джы пар­ку Ча­люс­кін­цаў. Ар­га­ні­за­та­ра­мі вы­сту­пі­лі арт-цэнтр Воль­гі і Анд­рэя Сма­ля­коў, Мі­ніс­тэр­ства куль­ту­ры і Мін­гар­вы­кан­кам. Іх прад­стаў­ні­кі мяр­ку­юць, што дзя­ку­ю­чы та­ко­му пра­ек­ту Мінск ста­не са­праўд­ным мас­тац­кім цэнт­рам еў­ра­пей­ска­га маш­та­бу, што гэ­та ство­рыць яшчэ [...]

Падрабязней ›

«Мае пес­ні трой­чы маг­лі па­ехаць на «Еў­ра­ба­чан­не»!

25.04.2014 22:330 каментарыяў
«Мае пес­ні трой­чы маг­лі па­ехаць на «Еў­ра­ба­чан­не»!

Лі­та­раль­на не­каль­кі дзён за­ста­ло­ся да старту міжна­род­на­га кон­кур­су пес­ні, які ад­бу­дзец­ца сёлета ў Да­ніі. Ужо ў па­ня­дзе­лак на­ша дэ­ле­га­цыя вы­ля­тае ў Ка­пен­га­ген, а там — рэ­пе­ты­цыі, здым­кі, про­ма-мера­пры­ем­ствы, ста­сун­кі з еў­ра­пей­скай прэсай… Так што на «пе­рад­стар­та­вае» ін­тэр­в’ю Тэа, ён жа Юрый Ва­шчук, прый­шоў да нас ужо ў «чамадан­ным» на­строі. — Юра, на­шы чы­та­чы [...]

Падрабязней ›

Прэ­са і тэх­на­ло­гіі — па су­сед­стве

22.04.2014 23:570 каментарыяў
Прэ­са і тэх­на­ло­гіі — па су­сед­стве

XVІІІ Між­на­род­ная спе­цы­я­лі­за­ва­ная вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі», якая ад­кры­ла­ся ўчо­ра ў Мін­ску, раз­мяс­ці­ла­ся ў ад­ным па­віль­ё­не з 21-й вы­ста­вай «TіBO», пры­све­ча­най ін­фар­ма­цый­ным, тэ­ле­ка­му­ні­ка­цый­ным і бан­каў­скім тэх­на­ло­гі­ям. Та­кім чы­нам, ёсць вы­дат­ная маг­чы­масць па­раў­наць, як сён­ня ад­чу­вае ся­бе га­зет­ная пра­сто­ра і чым жы­ве вір­ту­аль­ны свет. Што да вы­ста­вы СМІ, то на ёй [...]

Падрабязней ›

Ве­лі­код­ныя яй­кі са стра­у­са­ва­га ран­ча

18.04.2014 21:410 каментарыяў
Ве­лі­код­ныя яй­кі са стра­у­са­ва­га ран­ча

Люд­мі­ла Са­ка­лоў­ская (на фо­та) пра­цуе мас­та­ком-афар­мі­це­лем на аг­ра­кам­бі­на­це «Пры­дняп­роў­скі», але ў воль­ны час на пра­ця­гу трох га­доў зай­ма­ец­ца раз­ма­лёў­ван­нем стра­у­са­вых яек. Ма­ты­вы на не­звы­чай­ных су­ве­ні­рах — на лю­бы густ. Але на­пя­рэ­дад­ні свя­та Вя­лі­ка­дня ў на­вед­валь­ні­каў стра­у­са­ва­га ран­ча по­пы­там ка­рыс­та­юц­ца ме­на­ві­та яй­кі са свя­точ­ным ма­ты­вам. Спе­цы­яль­ная алей­ная фар­ба да­зва­ляе тры­мац­ца ўзо­рам [...]

Падрабязней ›

«За ўсё жыц­цё жон­ка ні­вод­на­га брыд­ка­га сло­ва не ска­за­ла!»

17.04.2014 00:411 каментарый
«За ўсё жыц­цё жон­ка ні­вод­на­га брыд­ка­га сло­ва не ска­за­ла!»

Ёсць ся­мей­ныя па­ры, ад якіх не­маг­чы­ма ад­вес­ці ва­чэй. І не та­му, што яны па-га­лі­вуд­ску пры­го­жыя, а з той пры­чы­ны, што іх ахут­вае амаль бач­ная аў­ра пя­шчо­ты і цеп­лы­ні па-са­праўд­на­му бліз­кіх лю­дзей… Ба­рыс Ва­сіль­е­віч і Та­ма­ра Сця­па­наў­на Ба­ры­сён­кі ме­на­ві­та з та­кіх пар. Яны ра­зам ужо больш чым 50 га­доў, але да­гэ­туль [...]

Падрабязней ›

Со­неч­на­га дзя­цін­ства ад­зна­кі

09.04.2014 00:000 каментарыяў
Со­неч­на­га дзя­цін­ства ад­зна­кі

У Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным цыр­ку ўру­ча­ны ме­да­лі Ва­сі­ля Віт­кі. Вы­со­кія ад­зна­кі за лі­та­ра­тур­ную і мас­тац­кую пра­цу ад ча­со­пі­са «Вя­сёл­ка» атры­ма­лі аў­та­ры ста­рэй­ша­га лі­та­ра­тур­на-мас­тац­ка­га ча­со­пі­са для дзя­цей. Пер­шаму га­лоў­ны рэ­дак­тар «Вя­сёл­кі» Ула­дзі­мір Ліп­скі ўру­чыў уз­на­га­ро­ду ад­на­му са ста­рэй­шын пісь­мен­ніц­ка­га цэ­ха кра­і­ны Ана­то­лю Клыш­ку. Ён пры­дум­вае за­гад­кі, пі­ша па­зна­валь­ныя кні­гі, пе­ра­кла­дае на бе­ла­рус­кую [...]

Падрабязней ›

Вяс­на на па­лат­не

27.03.2014 23:040 каментарыяў
Вяс­на на па­лат­не

Вы­ста­ва леп­шых дзі­ця­чых ра­бот кон­кур­су «Ку­фэ­рак дзі­ця­чых ра­дас­цяў» пра­хо­дзіць у Мін­скай га­рад­ской ра­ту­шы. Па­доб­нае твор­чае спа­бор­ніц­тва ста­ла ўжо тра­ды­цый­ным і ажыц­цяў­ля­ец­ца ў ме­жах пра­гра­мы Бе­ла­рус­ка­га дзі­ця­ча­га фон­ду «Юныя та­лен­ты», якая да­па­ма­гае рэа­лі­за­ваць свае здоль­нас­ці тым, хто за­хап­ля­ец­ца спе­ва­мі і му­зы­кай, лі­та­ра­ту­рай і мас­тац­твам. На вы­ста­ве прад­стаў­ле­ны тво­ры з ке­ра­мі­кі, тэкс­ты­лю, рос­піс [...]

Падрабязней ›

Каб у све­це бы­ло свят­лей

Каб у све­це бы­ло свят­лей

На­тал­ля Ша­бу­не­віч ра­зам з сяст­рой Ак­са­най і яшчэ не­каль­кі­мі май­стра­мі ўруч­ную ро­бяць дзя­сят­кі пры­го­жых све­чак. Іх ма­лень­кая фаб­ры­ка пад наз­вай «Све­чач­ны за­ву­лак» зна­хо­дзіц­ца ў Ба­раў­ля­нах. Тут на пра­ця­гу амаль трох га­доў звы­чай­ны па­ра­фін пе­ра­тва­ра­юць у са­праўд­ныя ма­лень­кія шэ­дэў­ры. Спа­чат­ку ў спе­цы­яль­ныя сі­лі­ко­на­выя фор­мы за­лі­ва­юць га­ра­чы па­ра­фін, які на­гра­ва­юць да 60 [...]

Падрабязней ›

Нявесты ў вобразе жар-птушак

21.03.2014 00:230 каментарыяў
Нявесты ў вобразе жар-птушак

За­раз у ста­лі­цы са­праўд­ны вя­сель­ны на­строй — ма­ла­дыя ак­тыў­на рых­ту­юц­ца да важ­ных па­дзей у сва­ім жыц­ці, і да­па­ма­гае ім у гэ­тым «Вя­сель­ны Fashіon Ты­дзень». Ар­га­ні­за­та­ры гэ­тай куль­тур­на-свец­кай па­дзеі вы­ра­шы­лі па­ка­заць, як мож­на ар­га­ні­за­ваць вя­сел­ле так, каб яно ста­ла яр­кім і за­па­мі­наль­ным. Кож­ны дзень на роз­ных пля­цоў­ках гас­цям рас­па­вя­да­юць пра на­він­кі вя­сель­най [...]

Падрабязней ›

Саламянае сонейка з золата

18.03.2014 00:540 каментарыяў
Саламянае сонейка з золата

Больш за двац­цаць га­доў Ала Аў­сян­ні­ка­ва зай­ма­ец­ца са­ло­ма­пля­цен­нем. Вя­лі­кія ляль­кі ды ко­ні­кі, куф­ры ды скар­бо­нач­кі, на­ват адзен­не з са­ло­мы атрым­лі­ва­ец­ца ра­біць ста­ліч­на­му май­стру. Сён­ня, на па­чат­ку вяс­ны, са­гра­вае Алу Аляк­санд­раў­ну яе пры­го­жы вы­раб — са­ла­мя­нае со­ней­ка — сім­вал ра­дас­ці. Фо­та Ма­ры­ны БЕ­ГУН­КО­ВАЙ.

Падрабязней ›

Кі­рыл Мель­нік. Ілюст­ра­цыі жыц­ця

14.03.2014 23:550 каментарыяў
Кі­рыл Мель­нік. Ілюст­ра­цыі жыц­ця

Адзін з не­шмат­лі­кіх парт­рэ­таў, на якім ад­люст­ра­ва­ны вя­лі­кі май­стар эпо­хі Мі­ха­іл Са­віц­кі, на­ле­жыць пэнд­злю ма­ла­до­га жы­ва­піс­ца. Кі­рыл Мель­нік пі­саў яго з на­ту­ры — у тыя ве­ча­ры, якія пра­во­дзіў у май­стэр­ні на­род­на­га мас­та­ка. І хоць Ге­рой Бе­ла­ру­сі па­зі­ра­ваць не лю­біў, ча­су на аса­біс­тыя су­стрэ­чы не шка­да­ваў — у пра­цэ­се шмат­лі­кіх гу­та­рак, [...]

Падрабязней ›

Сель­скі док­тар Ак­са­на

13.03.2014 01:200 каментарыяў
Сель­скі док­тар Ак­са­на

«Пра­ек­та­ваць»… лад жыц­ця — гэ­та­му спра­буе ву­чыць сва­іх па­цы­ен­таў ма­ла­ды ўрач агуль­най прак­ты­кі Ак­са­на Мур­за Дзяў­чы­на ўпэў­не­ная, што зда­роўе за­ле­жыць не столь­кі ад пра­пі­са­ных ле­каў, коль­кі ад змен, на якія ча­ла­век здоль­ны ў да­чы­нен­ні да ся­бе і да ўлас­ных звы­чак. Са­ма Ак­са­на ра­ней ха­це­ла стаць ды­зай­не­рам, але ўжо дру­гі год пра­цуе [...]

Падрабязней ›

«Я злаў­лю ця­бе, злаў­лю, конь мой на­ра­віс­ты…»

11.03.2014 00:170 каментарыяў
«Я злаў­лю ця­бе, злаў­лю, конь мой на­ра­віс­ты…»

Араб­скія ска­ку­ны і цін­ке­ры, фры­зы і бе­ла­рус­кія за­пра­жныя, шай­ры і по­ні — амаль усе па­ро­ды, якія іс­ну­юць у све­це, мож­на бы­ло па­ба­чыць дня­мі ў ста­лі­цы. На га­лоў­ным рын­гу між­на­род­най вы­ста­вы-шоу па­ро­дзіс­тых ко­ней «Вяс­на-2014» са­бра­ла­ся ка­ля паў­сот­ні леп­шых жы­вёл. Ся­род іх мож­на бы­ло су­стрэць прад­стаў­ні­коў рэд­кіх па­род, на­прык­лад, за­бай­каль­скую ку­ча­ра­вую — [...]

Падрабязней ›

Падтрымаць ініцыятыву? Без праблем!

27.02.2014 00:590 каментарыяў
Падтрымаць ініцыятыву? Без праблем!

Ле­тась пяр­віч­ная ар­га­ні­за­цыя БРСМ Бе­ла­рус­ка­га ме­та­лур­гіч­на­га за­во­да ста­ла леп­шай «пяр­віч­кай» у кра­і­не. Ка­рэс­пан­дэн­ты «Чыр­вон­кі» на­ве­да­лі­ся ў Жло­бін і па­ці­ка­ві­лі­ся, як і за што да­юць гэ­тае зван­не і чым звы­чай­на за­ня­ты чле­ны БРСМ з вы­шэй­зга­да­на­га прад­пры­ем­ства. — У нас не­каль­кі асноў­ных на­прам­каў дзей­нас­ці: спорт, куль­тур­на-ма­са­вая ра­бо­та, на­ву­ко­ва-тэх­ніч­ная твор­часць, мо­ла­дзе­вае су­пра­цоў­ніц­тва, а [...]

Падрабязней ›

Хто ты, сённяшні «EUROSTUDENT»?

Хто ты, сённяшні «EUROSTUDENT»?

Як па­ка­за­лі вы­ні­кі апош­няй хва­лі да­сле­да­ван­ня «EUROSTUDENT», як мі­ні­мум 40% сту­дэн­таў еў­ра­пей­скіх ВНУ рэ­гу­ляр­на су­мя­шча­юць ву­чо­бу і ра­бо­ту. Ці­ка­ва, што ў жыц­цё­вых пры­яры­тэ­тах сту­дэнц­кай мо­ла­дзі ста­іць на пер­шым мес­цы: ву­чо­ба, на­быц­цё прак­тыч­на­га во­пы­ту ці маг­чы­масць пад­за­ра­біць? І ці за­да­во­ле­ны яны та­кім ста­но­ві­шчам спраў? У Пар­ту­га­ліі, на­прык­лад, толь­кі 22% сту­дэн­таў па­ве­да­мі­лі, [...]

Падрабязней ›

Спецназа­ўская Масленка

Спецназа­ўская Масленка

Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў на­ла­дзі­ла свят­ка­ван­не Мас­ле­ні­цы ў ася­род­дзі са­праўд­ных муж­чын — ста­ліч­най бры­га­дзе спец­на­за. У вай­ско­вай час­ці 3214 прай­шла шоу-пра­гра­ма са спа­бор­ніц­тва­мі па пе­ра­цяг­ван­ні ка­на­та, ва­е­ні­за­ва­най эс­та­фе­тай, на­род­най за­ба­вай «Сцен­ка на сцен­ку»… Са­мыя спрыт­ныя ўдзель­ні­кі маг­лі за­лез­ці на слуп, каб за­ва­ло­даць пры­зам — но­вы­мі бер­ца­мі. Гос­ці, якія на­ве­да­лі свя­та, так­са­ма [...]

Падрабязней ›

Юрта для… птушкi!

26.02.2014 01:000 каментарыяў
Юрта для… птушкi!

Што ўяў­ляе боль­шасць з нас, ка­лі раз­мо­ва за­хо­дзіць пра кар­муш­ку? Час­цей за ўсё гэ­та «да­мок» з фа­не­ры, раз­рэ­за­ная плас­ты­ка­вая бу­тэль­ка ці кар­дон­ны па­кет з-пад ма­ла­ка. У Дзяр­жаў­ным ін­сты­ту­це кі­ра­ван­ня і са­цы­яль­ных тэх­на­ло­гій БДУ на звык­лы спо­саб ура­та­ваць пту­шак ад го­ла­ду па­спра­ба­ва­лі па­гля­дзець па-ін­ша­му і зла­дзі­лі з гэ­тай на­го­ды вы­ста­ву. …Пер­шае, [...]

Падрабязней ›