Матэрыялы па тэгу: "БелТА"

«Перамога — адна на ўсіх»

02.10.2014 00:360 каментарыяў
«Перамога — адна на ўсіх»

БЕЛТА выпусціла фотаальбом, прысвечаны 70‑годдзю вызвалення Беларусі Выдавецтва інфармацыйнага агенцтва «БЕЛТА» пры падтрымцы Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы выпусціла фотаальбом «Перамога — адна на ўсіх», прысвечаны 70‑годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У кнізе змешчана амаль 400 унікальных фотаздымкаў, якія адлюстроўваюць розныя этапы Вялікай Айчыннай вайны. У ёй выкарыстаны здымкі фотахронікі БЕЛТА, Беларускага [...]

Падрабязней ›

«Пры­ві­тан­не» з 90-х

19.09.2014 08:020 каментарыяў
«Пры­ві­тан­не» з 90-х

Зла­чын­ная гру­па жорст­ка збі­ла і аб­ра­ба­ва­ла біз­нес­ме­на ў Ча­вус­кім ра­ё­не Пра гэ­та па­ве­да­міў карэспандэнту БЕЛТА на­мес­нік на­чаль­ні­ка кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку кры­мі­наль­най мі­лі­цыі УУС Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Алег Чар­ноў. 29 жніў­ня гэ­та­га го­да ў дзя­жур­ную часць УУС Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма па­сту­пі­ла па­ве­дам­лен­не аб раз­бой­ным на­пад­зе на жы­ха­ра вёс­кі Хац­ка­ві­чы Ча­вус­ка­га ра­ё­на. На мес­цы зда­рэн­ня [...]

Падрабязней ›

Прэс-канферэнцыя па развіцці ў гандлёвых сетках праграм лаяльнасці для трымальнікаў банкаўскіх картак адбудзецца 3 верасня ў прэс-цэнтры БЕЛТА

27.08.2014 16:190 каментарыяў

Прэс-канферэнцыя на тэму «Супрацоўніцтва лідараў — на карысць грамадству. Плацежныя карткі Беларусбанка атрымліваюць статус дысконтных у сетцы «Еўраопт» адбудзецца 3 верасня ў 12.00 у прэс-цэнтры БЕЛТА. У прэс-канферэнцыі прымуць удзел старшыня праўлення ААТ «ААБ Беларусбанк» Сяргей Пісарык і генеральны дырэктар гандлёвай сеткі «Еўраопт» Андрэй Зубкоў. Развіццё сістэмы безнаяўных разлікаў з’яўляецца [...]

Падрабязней ›

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра

03.07.2014 00:000 каментарыяў
Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра

Бе­ла­русь бы­ла пер­шай у све­це кра­і­най, якая ства­ры­ла Му­зей Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Учо­ра ў Мін­ску ад­крыў­ся яго но­вы бу­ды­нак. Ад­ной з клю­ча­вых па­дзей свят­ка­ван­ня 70-год­дзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў ста­ла ад­крыц­цё но­ва­га бу­дын­ка Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га му­зея гіс­то­рыі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны ў Мін­ску. У цы­ры­мо­ніі ад­крыц­ця, якая ад­бы­ла­ся ўчо­ра, пры­ня­лі [...]

Падрабязней ›

Эс­та­фе­та па­ка­лен­ня Пе­ра­мож­цаў

02.07.2014 00:030 каментарыяў
Эс­та­фе­та па­ка­лен­ня Пе­ра­мож­цаў

Пры­ма­ю­чы гэ­ты год­ны і каш­тоў­ны на­бы­так, мы па­він­ны быць яго вар­ты­мі Ура­чыс­тыя ме­ра­пры­ем­ствы з на­го­ды 70‑год­дзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў і Дня Не­за­леж­нас­ці па­ча­лі­ся ў ста­лі­цы ўчо­ра. У Па­ла­цы Рэс­пуб­лі­кі ад­быў­ся ўра­чыс­ты сход і кан­цэрт май­строў мас­тац­тваў «Дзень вы­зва­лен­ня». На ўра­чыс­тым схо­дзе вы­сту­піў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Га­во­ра­чы пра важ­насць да­ты [...]

Падрабязней ›

Хут­кім гро­шам «пад­рэ­за­лі кры­лы»

Хут­кім гро­шам «пад­рэ­за­лі кры­лы»

Спа­жы­вец­кія ка­а­пе­ра­ты­вы фі­нан­са­вай уза­е­ма­да­па­мо­гі бу­дуць аб’­яд­ноў­ваць толь­кі ра­мес­ні­каў, фер­ме­раў і ін­шых ула­даль­ні­каў ды прад­пры­маль­ні­каў Дзей­насць мік­ра­фі­нан­са­вых ар­га­ні­за­цый у на­шай кра­і­не на­рэш­це рэг­ла­мен­та­ва­на. Ад­па­вед­ны Указ № 325 «Аб пры­цяг­нен­ні і пра­да­стаў­лен­ні па­зык, дзей­нас­ці мік­ра­фі­нан­са­вых ар­га­ні­за­цый» Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі пад­пі­саў 30 чэр­ве­ня, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра. Та­кім чы­нам, з 1 сту­дзе­ня 2015 го­да гэ­тую дзей­насць змо­гуць ажыц­цяў­ляць толь­кі [...]

Падрабязней ›

Трой­чы вы­ве­ра­ная па­зі­цыя

29.04.2014 23:590 каментарыяў
Трой­чы вы­ве­ра­ная па­зі­цыя

Не­пе­ра­адоль­ных пе­ра­шкод для ства­рэн­ня Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за не іс­нуе. Су­стрэ­чу прэ­зі­дэн­таў Бе­ла­ру­сі, Ка­зах­ста­на і Ра­сіі, якая ўчо­ра ад­бы­ла­ся ў Мін­ску, мож­на без пе­ра­больш­ван­ня на­зваць клю­ча­вой у ра­бо­це над пра­ек­там да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе. Ад­кры­ва­ючы па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў у вуз­кім скла­дзе, Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр [...]

Падрабязней ›

Аляксандр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў правялі перамову напярэдадні паседжання Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета

  Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў абмяняліся меркаваннямі аб перспектывах стварэння Еўразійскага эканамічнага саюза. Сустрэча лідэраў дзвюх краін папярэднічае пасяджэнню Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.»Есць сэнс абмяняцца думкамі напярэдадні пасяджэння аб перспектывах саюза і складанасцях, якія так ці інакш ўзнікаюць [...]

Падрабязней ›

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та

Ме­ра­пры­ем­ства прой­дзе на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў пад стар­шын­ствам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА. На па­рад­ку дня — раз­гляд хо­ду ра­бо­ты над пра­ек­там да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, а так­са­ма рэа­лі­за­цыі пла­на ме­ра­пры­ем­стваў («да­рож­най кар­ты») па да­лу­чэн­ні Рэс­пуб­лі­кі Ар­ме­нія да Мыт­на­га са­ю­за і Адзі­най эка­на­міч­най пра­сто­ры Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, Рэс­пуб­лі­кі Ка­зах­стан [...]

Падрабязней ›

У Беларусі рыхтуецца дэкрэт па ўзмацненні адказнасці кіраўнікоў

28.04.2014 09:500 каментарыяў

У Беларусі рыхтуецца дэкрэт па ўзмацненні адказнасці кіраўнікоў і недапушчэнні перасаджвання з крэсла ў крэсла кадраў, якія не справіліся са сваімі службовымі абавязкамі. Аб гэтым заявіў 25 красавіка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па выкананні даручэння па сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходніх раёнаў Магілёўскай вобласці, якая адбылася ў Клімавічах, паведамілі БЕЛТА [...]

Падрабязней ›

За­клад­ва­ец­ца ас­но­ва су­пра­цоў­ніц­тва з Ла­о­сам і Кам­бо­джай

23.04.2014 23:370 каментарыяў
За­клад­ва­ец­ца ас­но­ва су­пра­цоў­ніц­тва з Ла­о­сам і Кам­бо­джай

Су­стра­ка­ю­чы­ся ўчо­ра са стар­шы­нёй На­цы­я­наль­на­га схо­ду Ла­ос­кай На­род­на-Дэ­ма­кра­тыч­най Рэс­пуб­лі­кі Па­ні Ят­хо­ту Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што ле­тась упер­шы­ню ў гіс­то­рыі двух­ба­ко­вых ад­но­сін ад­быў­ся ві­зіт Прэ­зі­дэн­та Ла­о­са Цю­ма­лі Сай­ня­со­на ў Мінск, паведамляе БЕЛ­ТА. «З гэ­та­га ві­зі­ту па­чаў­ся вель­мі сур’­ёз­ны но­вы этап на­ша­га су­пра­цоў­ніц­тва», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар. Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, [...]

Падрабязней ›

Ад ка­ра­нёў рас­це ўсё дрэ­ва

18.04.2014 23:580 каментарыяў
Ад ка­ра­нёў рас­це ўсё дрэ­ва

Ува­га да за­ха­ван­ня аб’­ек­таў куль­тур­най спад­чы­ны спры­яе ўма­ца­ван­ню дзяр­жаў­нас­ці. Та­кі пункт гле­джан­ня вы­ка­заў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лука­шэн­ка на су­стрэ­чы з ге­не­раль­-ным ды­рэк­та­рам ЮНЕС­КА Іры­най Бо­ка­вай, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы звяр­нуў ува­гу на важ­насць за­ха­ван­ня аб’­ек­таў куль­тур­най спад­чы­ны. «Для нас вель­мі важ­на знай­сці ў на­шым мі­ну­лым тое, што звяз­вае нас з су­час­нас­цю. Мы не [...]

Падрабязней ›

Май­скае на­двор’е прый­дзе ў вы­хад­ныя

Май­скае на­двор’е прый­дзе ў вы­хад­ныя

Май­скае на­двор’е прый­дзе ў Бе­ла­русь у блі­жэй­шыя вы­хад­ныя, па­ве­да­мі­ла ка­рэс­пан­дэн­ту БЕЛ­ТА га­лоў­ны сі­ноп­тык Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­ме­тэа­цэнт­ра Люд­мі­ла Па­ра­шчук. Сёння ан­ты­цык­лон пе­ра­мес­ціц­ца на су­сед­нія воб­лас­ці Ра­сіі. На паў­днё­вы ўсход Бе­ла­ру­сі з ус­ход­ніх ра­ё­наў Укра­і­ны пач­не па­сту­паць больш цёп­лае віль­гот­нае па­вет­ра. Ноч­чу і ра­ні­цай мес­ца­мі згус­ціц­ца сла­бы ту­ман. Па­вет­ра днём пра­грэ­ец­ца да плюс [...]

Падрабязней ›

Ад­сту­паць ад мэт не бу­дзем

17.04.2014 02:150 каментарыяў
Ад­сту­паць ад мэт не бу­дзем

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­цвяр­джае па­зі­цыю бе­ла­рус­ка­га бо­ку аб не­аб­ход­нас­ці лік­ві­да­цыі ўсіх вы­клю­чэн­няў і аб­ме­жа­ван­няў у бу­ду­чым Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе. Аб гэ­тым кі­раў­нік дзяр­жа­вы за­явіў, пры­ма­ю­чы з дак­ла­дам прэм’­ер-мі­ніст­ра Мі­ха­і­ла Мяс­ні­ко­ві­ча. Пад­час дак­ла­ду Прэ­зі­дэнт па­ці­ка­віў­ся вы­ні­ка­мі су­стрэ­чы кі­раў­ні­коў ура­даў «трой­кі» ў Маск­ве, якая пра­хо­дзі­ла 15 кра­са­ві­ка. «Гэ­та вель­мі важ­на на­пя­рэ­дад­ні [...]

Падрабязней ›

Ба­лю­чыя кроп­кі ахо­вы зда­роўя

09.04.2014 01:490 каментарыяў
Ба­лю­чыя кроп­кі ахо­вы зда­роўя

Ура­чоў не ха­пае, а мед­ра­бот­ні­кам мо­гуць зноў па­вы­сіць зар­пла­ты з 1 лі­пе­ня. Аб гэ­тым ста­ла вя­до­ма ўчо­ра на па­ся­джэн­ні Прэ­зі­ды­у­ма Са­ве­та Мі­ніст­раў. «Сён­ня ве­лі­зар­ны не­да­кам­плект ура­чоў, ся­рэд­ня­га і ма­лод­ша­га ме­ды­цын­ска­га пер­са­на­лу, асаб­лі­ва ў па­лі­клі­ні­ках не­вя­лі­кіх на­се­ле­ных пунк­таў. Нам трэ­ба гэ­тыя пы­тан­ні вы­ра­шаць», — за­явіў прэм’­ер-мі­ністр Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч. А як ацэнь­ва­юць [...]

Падрабязней ›

Казкі з жыцця

Казкі з жыцця

Дзі­ця­чая пісь­мен­ні­ца На­тал­ля Іг­на­цен­ка па­ка­за­ла ў Ма­гі­лё­ве свой «тэ­атр» Гэ­ты не­звы­чай­ны спек­такль ад­быў­ся пад­час прэ­зен­та­цыі Вы­да­вец­кім до­мам «Звяз­да» но­вай кні­гі пісь­мен­ні­цы. Па­шан­ца­ва­ла тым хлоп­чы­кам і дзяў­чат­кам, якія апы­ну­лі­ся ў пэў­ны час у па­трэб­ным мес­цы — аб­лас­ной біб­лі­я­тэ­цы імя Ле­ні­на на Пуш­кін­скім пра­спек­це ў Ма­гі­лё­ве. Ме­на­ві­та па за­пра­шэн­ні гэ­тай уста­но­вы і ад­бы­ла­ся [...]

Падрабязней ›

На­дышоў час пры­маць ра­ды­каль­ныя ме­ры су­праць нар­ко­ты­каў

08.04.2014 02:160 каментарыяў
На­дышоў час пры­маць ра­ды­каль­ныя ме­ры су­праць нар­ко­ты­каў

Аб гэ­тым за­явіў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, пры­ма­ю­чы з дак­ла­дам стар­шы­ню Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та су­до­вых экс­пер­тыз Анд­рэя Шве­да. На су­стрэ­чы ся­род ін­шых тэм бы­ло за­кра­ну­та пы­тан­не на­яў­нас­ці ў ка­мі­тэ­та не­аб­ход­най ма­тэ­ры­яль­на-тэх­ніч­най ба­зы для пра­вя­дзен­ня экс­пер­тыз на вы­со­кім уз­роў­ні, па­ве­дам­ляе Бел­ТА. Анд­рэй Швед рас­ка­заў, што для вы­яў­лен­ня і да­сле­да­ван­ня нар­ко­ты­каў у апош­ні час [...]

Падрабязней ›

Для змя­нен­ня кур­са­вой па­лі­ты­кі Нац­бан­ка ня­ма пад­стаў

Для змя­нен­ня кур­са­вой па­лі­ты­кі Нац­бан­ка ня­ма пад­стаў

Сі­ту­а­цыя ў фі­нан­са­вай сфе­ры кра­і­ны вы­клі­кае асаб­лі­вы ін­та­рэс у на­сель­ніц­тва. Па­куль ад­ны га­да­юць, што бу­дзе з кур­сам бе­ла­рус­ка­га руб­ля, ін­шыя ча­ка­юць, ка­лі вы­ра­шыц­ца пы­тан­не з за­ба­ро­най вы­да­чы крэ­ды­таў без да­вед­кі аб да­хо­дах. У экс­клю­зіў­ным ін­тэр­в’ю ка­рэс­пан­дэн­ту БЕЛ­ТА стар­шы­ня праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Бе­ла­ру­сі На­дзея Ер­ма­ко­ва рас­ка­за­ла аб перс­пек­ты­вах на­цы­я­наль­най ва­лю­ты, а так­са­ма рас­тлу­ма­чы­ла, [...]

Падрабязней ›

Уза­ем­ныя плю­сы

05.04.2014 01:080 каментарыяў
Уза­ем­ныя плю­сы

Бе­ла­русь да­маў­ля­ец­ца аб су­пра­цоў­ніц­тве з Бан­кам ганд­лю і раз­віц­ця кра­ін Ус­ход­няй і Паўд­нё­вай Аф­ры­кі па пы­тан­ні са­дзей­ні­чан­ня ў раз­віц­ці ганд­лю і ажыц­цяў­лен­ні ін­вес­ты­цый на Аф­ры­кан­скім кан­ты­нен­це. Пра гэ­та іш­ла раз­мо­ва на су­стрэ­чы Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з прэ­зі­дэн­там, га­лоў­ным вы­ка­наў­чым ды­рэк­та­рам гэ­та­га бан­ка Ад­ма­су Та­дэ­сэ, па­ве­дам­ляе Бел­ТА. «Мы га­то­выя пра­ца­ваць [...]

Падрабязней ›

Нар­маль­на жыць, пра­ца­ваць і су­пра­цоў­ні­чаць

25.03.2014 00:051 каментарый
Нар­маль­на жыць, пра­ца­ваць і су­пра­цоў­ні­чаць

на­ша кра­і­на га­то­ва з усі­мі дзяр­жа­ва­мі і на­ро­да­мі. Па тра­ды­цыі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­ка­заў на пы­тан­ні жур­на­ліс­таў, за­кра­нуў­шы тэ­мы, якія хва­лю­юць усё бе­ла­рус­кае гра­мад­ства. Аб ро­лі мяс­цо­вых Са­ве­таў і аб зме­нах у вы­бар­чым за­ка­на­даў­стве Га­зе­та «СБ. Бе­ла­русь се­год­ня». На мі­ну­лых вы­ба­рах у мяс­цо­выя Са­ве­ты Вы вы­ка­за­лі па­жа­дан­не, каб гэ­тыя Са­ве­ты і [...]

Падрабязней ›