Матэрыялы па тэгу: "археалогія"

Скарбы з сэрца краіны

11.03.2015 00:1242 каментарыi
Скарбы з сэрца краіны

Як пры­зваць да ад­каз­нас­ці чор­ных ка­паль­ні­каў?.. Ад­но не­бяс­печ­нае і не­за­кон­нае хо­бі на­бы­ло ў на­шай кра­і­не над­звы­чай шы­ро­кі раз­мах. Лю­дзі, якія зай­ма­юц­ца ім, лі­чаць, што ўлас­ны ме­та­ла­дэ­тэк­тар дае вы­ключ­нае пра­ва пры­свой­ваць тое, што на­ле­жыць уся­му гра­мад­ству. Яны раз­бу­ра­юць мо­гіль­ні­кі і ста­ра­жыт­ныя кур­га­ны. Яны бес­са­ром­на рас­коп­ва­юць ва­лы ста­ра­жыт­ных зам­каў, па­ды­ма­юць зям­лю на [...]

Падрабязней ›

У Белавежскай пушчы знойдзена жытло жалезнага веку

20.08.2013 20:180 каментарыяў
У Белавежскай пушчы знойдзена жытло жалезнага веку

Як праводзяцца раскопкі? Спачатку трэба знайсці помнік. Часцей за ўсё ён можа знаходзіцца на высокім месцы, побач з ракой. На паверхні трапляюцца невялічкія каменьчыкі, якія ўяўляюць сабой пэўную цікавасць. Пасля ў некалькіх месцах робяцца шурфы, каб даведацца, дзе мяжа помніка ці найбольш насычаны культурны пласт. Калі ёсць знаходкі, якія цікавяць [...]

Падрабязней ›