Матэрыялы па тэгу: "Аляксандр Лукашэнка"

Кніга і мастацкае слова застаюцца запатрабаванымі сучасным грамадствам

05.09.2015 00:490 каментарыяў
Кніга і мастацкае слова застаюцца запатрабаванымі сучасным грамадствам

Удзельнікам і гасцям урачыстасцей ХХІІ Дня беларускага пісьменства Дарагія сябры! Дзень беларускага пісьменства — надзвычай важная падзея ў жыцці нашай краіны. Гэта свята аб’ядноўвае тых, хто з вялікай павагай ставіцца да роднага слова, духоўных здабыткаў нашага народа, нацыянальнай культуры, асветы і літаратуры. Яно распачало свой шлях у далёкім 1994 годзе са [...]

Падрабязней ›

Віншаванне Прэзідэнта Беларусі са Святам працы

30.04.2015 02:030 каментарыяў
Віншаванне Прэзідэнта Беларусі са Святам працы

Паважаныя суайчыннікі! Ад усёй душы віншую вас са Святам працы. Па традыцыі мы адзначаем яго як знак павагі да людзей розных прафесій і пакаленняў, як сімвал салідарнасці працоўных. У год 70-годдзя Вялікай Перамогі над фашысцкімі агрэсарамі мы выказваем сардэчную ўдзячнасць ветэранам, працоўным калектывам, якія адрадзілі нашу краіну ў пасляваенны час. [...]

Падрабязней ›

Радасць Вялікадня

11.04.2015 02:070 каментарыяў
Радасць Вялікадня

Праваслаўным хрысціянам Беларусі Дарагія суайчыннікі! Сардэчна віншую вас з Уваскрэсеннем Хрыстовым. Велікодныя святы для кожнага хрысціяніна маюць асаблівы сэнс, накіроўваючы грамадства да духоўнага ўдасканалення і тварэння. Праваслаўныя традыцыі, якія адыгрываюць значную ролю ў гісторыі Беларусі і жывяць яе нацыянальную культуру, заклікаюць нас да перамогі любові і дабра, вучаць жыць у [...]

Падрабязней ›

Важны эканамічны складнік

18.02.2015 00:080 каментарыяў
Важны  эканамічны складнік

Аляксандр Лукашэнка мае намер наведаць у хуткім часе Іран Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі заявіў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Ірана Махамадам Джавадам Зарыфам, паведамляе БЕЛТА. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў час маючага адбыцца візіту мае намер зрабіць упор на эканамічным складніку адносін Беларусі і Ірана. «Нашы палітычныя, дыпламатычныя адносіны знаходзяцца [...]

Падрабязней ›

Захаваць давер

17.01.2015 00:560 каментарыяў
Захаваць давер

Уваж­лі­вае стаў­лен­не да ча­ла­ве­ка па­він­на быць на ўсіх уз­роў­нях дзярж­кі­ра­ван­ня Учо­ра Са­вет Рэс­пуб­лі­кі вы­браў но­ва­га стар­шы­ню — ім стаў Мі­ха­іл МЯС­НІ­КО­ВІЧ, а так­са­ма даў зго­ду на пры­зна­чэн­не стар­шы­нёй праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Паў­ла Ка­ла­у­ра. У ра­бо­це сё­май па­за­чар­го­вай се­сіі Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі пры­няў удзел Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Вы­сту­па­ю­чы пе­рад пры­сут­ны­мі, кі­раў­нік дзяр­жа­вы ад­зна­чыў, [...]

Падрабязней ›

У нашай краіне заўсёды будзе мірна і спакойна

09.01.2015 00:040 каментарыяў
У нашай краіне заўсёды будзе мірна і спакойна

Упэў­не­насць у гэ­тым вы­ка­заў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, які па тра­ды­цыі 7 сту­дзе­ня, у свя­та Рас­тва Хрыс­то­ва­га, на­ве­даў Мін­скі Свя­та-Ду­хаў ка­фед­раль­ны са­бор. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы па­він­ша­ваў усіх з гэ­тым свет­лым свя­там і па­жа­даў даб­ра, мі­ру ў сем’­ях, кра­і­не, а га­лоў­нае — у ду­шах. Прэ­зі­дэнт па­дзя­ка­ваў Царк­ве за той вя­лі­кі ўклад, які яна ўно­сіць [...]

Падрабязней ›

Устойлівы, маштабны рост цікавасці

06.01.2015 00:470 каментарыяў
Устойлівы, маштабны  рост цікавасці

Асоба Аляксандра Лукашэнкі — адна з самых папулярных у інтэрнэт-супольнасці Маніторынг сродкаў масавай інфармацыі дэманструе ўстойлівы, маштабны рост цікавасці да дзейнасці і палітычнай постаці Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, паведамляе БЕЛТА. Так у снежні колькасць узгадванняў кіраўніка беларускай дзяржавы ў прэсе ў параўнанні з лістападам павялічылася больш чым у два разы [...]

Падрабязней ›

Старт спартыўнага сезона

Старт спартыўнага сезона

Калядны турнір аматараў хакея пацвярджае высокую ролю спорту ва ўмацаванні дружбы паміж народамі Аб гэтым гаварыў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі адкрыцця XІ Каляднага міжнароднага турніру аматараў хакея на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, паведамляе БЕЛТА. Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што зусім нядаўна Беларусь прымала чэмпіянат свету па хакеі, які прыцягнуў увагу [...]

Падрабязней ›

Свята вечных каштоўнасцяў

Свята вечных каштоўнасцяў

Праваслаўным хрысціянам Беларусі Дарагія суайчыннікі! Сардэчна віншую вас з Раством Хрыстовым. Мінуюць тысячагоддзі, але святло вялікай урачыстасці зноў прыносіць надзею ў дамы мільёнаў людзей. Яно аб’ядноўвае ўсіх нас высокімі імкненнямі да маральнасці, служыць умацаванню маральных устояў і згоды ў грамадстве. Доўгачаканае свята — гэта не толькі час прывітанняў і падарункаў. Раство [...]

Падрабязней ›

Навагодні зварот Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі да беларускага народа

02.01.2015 11:020 каментарыяў
Навагодні зварот Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі да беларускага народа

Дарагія суайчыннікі! Чалавечае жыццё нярэдка параўноўваюць з дарогай. І гэта дарога з асаблівымі правіламі. Па ёй можна прайсці толькі адзін раз і нельга павярнуць назад. Старажытныя мудрацы вучылі: цаніце кожнае светлае імгненне жыцця, кожную радасць. Не дазваляйце дробным непрыемнасцям і засмучэнням захапіць вас. Не растрачвайце сябе на зайздрасць, крыўды і [...]

Падрабязней ›

Грашовыя прыярытэты

31.12.2014 00:540 каментарыяў
Грашовыя прыярытэты

Стра­тэ­гіч­ная за­да­ча Нац­бан­ка — ума­ца­ваць да­вер да бе­ла­рус­ка­га руб­ля Пра гэ­та за­явіў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, прад­стаў­ля­ю­чы на па­са­дзе стар­шы­ні праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Паў­ла Ка­ла­у­ра, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў, што пе­рад На­цы­я­наль­ным бан­кам ця­пер ста­яць ня­прос­тыя за­да­чы. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­зваў пры­яры­тэт­ныя на­прам­кі ў ра­бо­це Нац­бан­ка, ся­род якіх за­бес­пя­чэн­не ста­біль­нас­ці на­цы­я­наль­най [...]

Падрабязней ›

Галоўны клопат дзяржавы

30.12.2014 00:120 каментарыяў
Галоўны клопат дзяржавы

Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лука­шэн­ка на­ве­даў дом-ін­тэр­нат для пен­сі­я­не­раў і ін­ва­лі­даў, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА. У ін­тэр­на­це пра­жы­вае 391 гра­ма­дзя­нін, з якіх 312 (больш за 90 пра­цэн­таў) зна­хо­дзяц­ца на па­сцель­ным рэ­жы­ме. «Пад Но­вы год не толь­кі я, але і мае дзе­ці, і сем’і дзя­цей пры­яз­джа­ем у дзі­ця­чыя да­мы, да­мы-ін­тэр­на­ты, да па­жы­лых лю­дзей. І не толь­кі пад Но­вы [...]

Падрабязней ›

Меры супрацьдзеяння — неадкладныя

29.12.2014 00:580 каментарыяў
Меры супрацьдзеяння — неадкладныя

З нар­ко­ты­ка­мі бу­дуць больш жорст­ка зма­гац­ца і ў рэ­аль­най, і ў вір­ту­аль­най пра­сто­рах Учо­ра Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­пі­саў Дэ­крэт «Аб не­ад­клад­ных ме­рах па су­праць­дзе­ян­ні не­за­кон­на­му аба­ра­чэн­ню нар­ко­ты­каў», па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы. Дэ­крэт на­кі­ра­ва­ны на за­бес­пя­чэн­не аба­ро­ны жыц­ця і зда­роўя бе­ла­рус­кіх гра­ма­дзян, ства­рэн­не ўмоў для бяс­печ­на­га раз­віц­ця дзя­цей і мо­ла­дзі, спы­нен­не [...]

Падрабязней ›

Кірунак вызначаны

Кірунак вызначаны

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка сва­і­мі кад­ра­вы­мі ра­шэн­ня­мі ўма­ца­ваў эка­на­міч­ны блок Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі раз­гле­дзеў кад­ра­выя пы­тан­ні, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы на­зна­чыў: КА­БЯ­КО­ВА Анд­рэя Ула­дзі­мі­ра­ві­ча — прэм’­ер-мі­ніст­рам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь; Ка­бя­коў Анд­рэй Ула­дзі­мі­ра­віч На­ра­дзіў­ся ў 1960 го­дзе ў Маск­ве. У 1983 го­дзе скон­чыў Мас­коў­скі авія­цый­ны ін­сты­тут, у 1991-м — Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ін­сты­тут на­род­най гас­па­дар­кі ім. В.У. [...]

Падрабязней ›

Годна пераадолець цяжкасці

20.12.2014 00:450 каментарыяў
Годна пераадолець цяжкасці

З  пачатку будучага года строгая эканомія будзе галоўным кірункам работы Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, наведваючы Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз, паведамляе БЕЛТА. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўжо даў распараджэнне ўсім дзяржаўным органам і структурам па скарачэнні матэрыяльнага забеспячэння ў два разы. Пры гэтым ён падкрэсліў, шо гэта не датычыцца [...]

Падрабязней ›

Шлях да згоды і дабрабыту

06.11.2014 00:380 каментарыяў
Шлях да згоды і дабрабыту

Чым палітызаваць свята, лепш па­да­рыць да яго но­вы мост лю­дзям Учо­ра Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка здзейс­ніў ра­бо­чую па­езд­ку ў Ма­гі­лёў­скую воб­ласць, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА. Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­ку пра­ін­фар­ма­ва­лі, як вы­кон­ва­юц­ца яго да­ру­чэн­ні па раз­віц­ці са­цы­яль­най інф­ра­струк­ту­ры і доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­ні Ма­гі­лё­ва, азна­ё­мі­лі з перс­пек­ты­ва­мі раз­віц­ця да­рож­най сет­кі ў аб­лас­ным цэнт­ры і воб­лас­ці з вы­ка­ры­стан­нем мяс­цо­вых [...]

Падрабязней ›

Прыклад, як сябраваць і працаваць

22.10.2014 00:430 каментарыяў
Прыклад, як сябраваць і працаваць

Са­юз­ная дзяр­жа­ва Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі па­він­на за­стац­ца ары­ен­ці­рам для ін­шых ін­тэ­гра­цый­ных аб’­яд­нан­няў Аб гэ­тым за­явіў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на су­стрэ­чы са стар­шы­нёй ура­да Ра­сіі Дзміт­ры­ем Мядз­ве­дзе­вым, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што яму час­та за­да­юць пы­тан­не, што бу­дзе з Са­юзам Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі ў су­вя­зі з па­чат­кам ра­бо­ты Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га [...]

Падрабязней ›

Начальнікам Службы бяспекі Прэзідэнта Беларусі назначаны Віктар Шынкевіч

21.10.2014 00:540 каментарыяў
Начальнікам Службы бяспекі Прэзідэнта Беларусі назначаны Віктар Шынкевіч

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка назначыў Віктара Шынкевіча начальнікам Службы бяспекі Прэзідэнта Беларусі. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара. «Думаю, што вы больш, чым хто-небудзь, ведаеце аб сутнасці гэтай службы, вы ведаеце, якая адказнасць на Службе бяспекі», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што быў шэраг прапаноў па кіраўніку [...]

Падрабязней ›

Дзеля дабрабыту людзей і стабільнасці дзяржавы

Дзеля дабрабыту людзей і стабільнасці дзяржавы

Трэба прымусіць гультаёў працаваць і перастаць раздаваць бясплатна даброты тым, хто не працуе, лічыць Прэзідэнт  Учора кіраўнік дзяржавы правёў нараду па пытаннях занятасці і міграцыі ў Беларусі, паведамляе БЕЛТА. Прэзідэнт нагадаў, што ў пачатку года ён даручаў дэталёва прааналізаваць сітуацыю на рынку працы і фактары, што аказваюць на яго ўплыў. [...]

Падрабязней ›

Па законах рынку і сумленнасці

17.10.2014 00:460 каментарыяў
Па законах рынку і сумленнасці

Мы гатовы прыняць усіх украінцаў, якія захочуць прыехаць сюды жыць і працаваць Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніцтвам АТ «Матор Січ» (Украіна), паведамляе БЕЛТА. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што запрасіў кіраўніцтва кампаніі, каб з першых вуснаў пачуць пра задумы і перспектывы працы АТ «Матор Січ» у Беларусі. [...]

Падрабязней ›