Гідраэнергетыка на Нёмане: «за» і «супраць»

29.01.2015 11:08каментарыяў: 0
29-33-300x199

Калі ствараецца аб’ект, што звязаны з выкарыстаннем прыродных рэсурсаў, то заўсёды прысутнічаюць «за» і «супраць». Не з’яўляецца выключэннем, зразумела, і гідраэнергетыка. Так, мы атрымліваем даволі танную па сабекошце электраэнергію, што вельмі важна ў нашых умовах з пункту гледжання скарачэння залежнасці ад імпартных паставак прыроднага газу. Але ёсць і іншыя аргументы, [...]

Аграэкатурызм — цікавы бізнес свабодных людзей

07.10.2014 11:48каментарыяў: 0
7-13

Ад­па­чы­ваць і пра­ца­ваць у бе­ла­рус­кай вёс­цы не толь­кі зай­маль­на, але і прэ­стыж­на Ін­фа­кам­па­нія «Прос­тыя рэ­чы», пры­све­ча­ная іна­ва­цы­ям у аг­ра­эка­ту­рыз­ме, што стар­та­ва­ла ў мі­ну­лым каст­рыч­ні­ку, уні­каль­ная. Да­гэ­туль ні­чо­га па­доб­на­га ў Бе­ла­ру­сі не бы­ло, і ця­пер, ка­лі яна па­ды­хо­дзіць да за­вяр­шэн­ня, яе ства­раль­ні­кам ёсць пра што рас­ка­заць. Кам­па­нія пра­хо­дзіць у ме­жах пра­ек­та [...]

Зубру выпішуць «дарожную карту»

7-36

Зубр мае ста­тус ві­ду, які ад­наў­ля­ец­ца, і ха­ця па­гро­за яго знік­нен­ня мі­ну­ла, праб­лем з ляс­ным «во­ла­там» ха­пае. Так, бе­ла­рус­кая па­пу­ля­цыя бе­ла­веж­ска­га зуб­ра зай­мае дру­гое мес­ца ў све­це па коль­кас­ці пас­ля поль­скай і скла­дае 1216 жы­вёл у 10 мік­ра­па­пу­ля­цы­ях. Ад­нак усе яны — бліз­кія сва­я­кі, бо з’яў­ля­юц­ца на­шчад­ка­мі ад­на­го са­мца. У вы­ні­ку бліз­ка­род­нас­нае скры­жа­ван­не жы­вёл пры­вя­ло да та­го, што [...]

Жы­вы пры­бы­так,

17.09.2014 11:22каментарыяў: 0
2014-08-09-1-300x225

або Асаб­лі­вас­ці вы­твор­час­ці бе­ла­рус­кіх да­лі­ка­тэ­саў Беларусь — кра­і­на з уні­каль­най эка­сіс­тэ­май. Гэ­та ад­кры­вае прад­пры­маль­ным лю­дзям шы­ро­кія маг­чы­мас­ці. Так, у нас цал­кам звык­лай спра­вай ста­ла з’яў­лен­не стра­у­са­вых фер­маў. Пры доб­рых ін­вес­ты­цы­ях і да­стат­ко­вай пра­ца­ві­тас­ці гэ­та біз­нес з вя­лі­кай акуп­нас­цю. І спра­ва не толь­кі ў тым, што стра­у­сы — гэ­та кры­ні­ца ніз­ка­ка­ла­рый­на­га па­жыў­на­га мя­са і тлу­шчу, з яко­га [...]

Чым Заслаўе слаўнае

06.09.2014 13:12каментарыяў: 0
6-8-300x200

Бе­ла­рус­кае мяс­тэч­ка на­бі­рае ту­рыс­тыч­ныя аба­ро­ты За­слаўе — адзін з ча­ты­рох га­ра­доў Бе­ла­ру­сі, якія пе­ра­сяг­ну­лі ты­ся­ча­га­до­вы рубеж. Ме­на­ві­та гэ­тым у пер­шую чар­гу го­рад і пры­ваб­ны для гас­цей, бо дра­ма­тыч­насць не­ка­то­рых ста­ро­нак яго гісторыі не па­кі­дае мес­ца абы­яка­вас­ці. А бліз­касць да ста­лі­цы ро­біць на­вед­ван­не За­слаўя яшчэ і зруч­ным. Пры­ехаць у го­рад Ізя­сла­ва [...]

Кольна

02.09.2014 13:22каментарыяў: 0
загруженное-15 (1)

З’яў­ля­ю­ся даў­нім і па­ста­ян­ным пад­піс­чы­кам «Звяз­ды». З асаб­лі­вай ці­ка­вас­цю чы­таю ма­тэ­ры­я­лы на гіс­та­рыч­ныя тэ­мы. Я жы­ву ў вёс­цы Коль­на (ця­пер аг­ра­га­ра­док) Жыт­ка­віц­ка­га ра­ё­на Го­мель­скай воб­лас­ці. Мне і ін­шым жы­ха­рам ста­ла­га ве­ку ха­це­ла­ся б больш ве­даць пра мі­ну­лае род­най вёс­кі. Гіс­та­рыч­на роз­ныя ўста­но­вы ў нас на­зы­ва­лі­ся Ко­лен­скія, а жы­ха­ры — ко­лен­цы, ці ка­лен­цы. Ад­нак [...]

Вайна без купюр

2-101-199x300

Ма­гі­лёў­скі гіс­то­рык і пісь­мен­нік Мі­ка­лай Ба­ры­сен­ка раз­га­двае сак­рэты ма­гі­лёў­ска­га пад­пол­ля Мі­ка­лай Ба­ры­сен­ка — аў­тар 10 на­ву­ко­ва-па­пу­ляр­ных кніг па края­знаў­стве і гіс­то­рыі ма­гі­лёў­ска­га рэ­гі­ё­на і Ус­ход­няй Бе­ла­ру­сі, яшчэ столь­кі ж на­пі­са­на ім у су­аў­тар­стве. Яго збор­нік эк­скур­сій больш чым на 800 ста­ро­нак лі­чыц­ца са­мым па­пу­ляр­ным края­знаў­чым вы­дан­нем Ма­гі­лёў­шчы­ны. А ле­тась за [...]

Балота як «фішка»

31.07.2014 19:47каментарыяў: 0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Што ча­кае ама­та­раў эка­ту­рыз­му ў Мёр­скім ра­ё­не? Апош­нія га­ды ў Мёр­скім ра­ё­не ак­тыў­на раз­ві­ва­ец­ца эка­ту­рызм. Без­умоў­на, клю­ча­вы ту­рыс­тыч­ны аб’­ект рэ­гі­ё­на — рэс­пуб­лі­кан­скі ланд­шафт­ны за­каз­нік «Ель­ня». Да­рэ­чы, афі­цый­ны ўлік ту­рыс­таў тут па­ча­лі вес­ці толь­кі пяць га­доў та­му. У 2012 го­дзе сю­ды пры­еха­лі ка­ля сот­ні гас­цей, ле­тась ліч­ба па­вя­лі­чы­ла­ся ў ча­ты­ры ра­зы, а сё­ле­та [...]

Межняковае балота

17.07.2014 12:01каментарыяў: 0

Нашаму карэспандэнту ўдалося сфатаграфаваць унікальную птушку —гібрыд цецерука і глушца Цецеруковыя птушкі ўяўляюць асаблівую цікавасць у сувязі з іх здольнасцю ўтвараць міжродавыя гібрыды. Найбольш вядомы гібрыд — мяжняк (Lyrurus letrіx X Tetrao urogallus) — патомства цецерука і самкі глушца. Для ўсіх межнякоў тыповы асаблівы, не характэрны ні для цецерука, ні [...]

«Скарб усіх на све­це лю­дзей»

15.07.2014 12:17каментарыяў: 0
145-300x200

Бе­ла­веж­ская пу­шча за­не­се­на ў Спіс ЮНЕС­КА з но­вы­мі ме­жа­мі Пры­ем­ная на­ві­на прый­шла ў На­цы­я­наль­ны парк «Бе­ла­веж­ская пу­шча» і Бе­ла­веж­скі на­цы­я­наль­ны парк (Поль­шча) са ста­лі­цы Ка­та­ра Да­хі. Ка­мі­тэт Су­свет­най спад­чы­ны на чар­го­вай 38‑й се­сіі пры­няў су­мес­ную за­яў­ку Бе­ла­ру­сі і Поль­шчы на ўклю­чэн­не тэ­ры­то­рыі Бе­ла­веж­скай пу­шчы па абод­ва ба­кі мя­жы як адзі­на­га транс­гра­ніч­на­га аб’­ек­та Су­свет­най [...]

Ванд­роў­ка ў эт­на­каз­ку

11.07.2014 12:10каментарыяў: 0
144-300x200

Дзе сён­ня мож­на па­да­рож­ні­чаць у «кам­па­ніі» з ка­зач­ны­мі гно­ма­мі? І якія марш­ру­ты пра­па­нуе ту­рыс­там ле­ген­дар­ны Бя­лун? Поль­скія і бе­ла­рус­кія жур­на­ліс­ты на­кі­ра­ва­лі­ся ў прэс-тур па Су­валь­шчы­не і Гро­дзен­шчы­не, каб да­ве­дац­ца аб ці­ка­він­ках пра­ек­та «Ванд­роў­ка ў эт­на­каз­ку». Су­валь­шчы­на: ка­зач­ны шлях Су­валь­шчы­на — не са­мы раз­ві­ты эка­на­міч­на рэ­гі­ён Поль­шчы. Тут ня­шмат буй­ных прад­пры­ем­стваў, [...]

У Падбярэззя і ЕС — агульны інтарэс

08.07.2014 12:23каментарыяў: 0
8-6-300x225

Чым за­ва­біць ту­рыс­та?.. Дзя­ку­ю­чы пра­ек­ту «Жы­вая гіс­то­рыя май­го краю», які быў рэа­лі­за­ва­ны пры ўдзе­ле Еў­ра­пей­ска­га са­ю­за, вы­ву­ча­ец­ца слаў­нае мі­ну­лае і вёс­кі Пад­бя­рэз­зе Віцебскага раёна. Ту­тэй­шым ёсць што па­ка­заць…   У Пад­бя­рэз­зі на­ра­дзіў­ся Ян Ан­то­ній Хра­па­віц­кі, вя­до­мы дзяр­жаў­ны дзе­яч, спі­кер, дып­ла­мат Рэ­чы Па­спа­лі­тай. Фаль­варак у лі­ку ін­шых на­ле­жаў і ро­ду Агін­скіх. [...]

Пры­род­ная сла­ву­тасць ка­ля вёс­кі Пры­вал­ка

23.05.2014 20:09каментарыяў: 0
416-160x300

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» па­бы­ваў у са­май ніз­кай кроп­цы на­шай кра­і­ны Як вя­до­ма, ад­на з най­вы­шэй­шых кро­пак ў Бе­ла­ру­сі — гэ­та Зам­ка­вая га­ра ў На­ва­груд­ку (323 мет­ры над уз­роў­нем мо­ра). Так­са­ма на Гро­дзен­шчы­не, у бе­ла­рус­ка-лі­тоў­скім па­меж­жы, ка­ля вёс­кі Пры­вал­ка зна­хо­дзіц­ца і са­мае ніз­кае мес­ца на­шай кра­і­ны (80 мет­раў над уз­роў­нем мо­ра). Гэ­ты факт афі­цый­на за­свед­ча­ны паш­пар­там геа­мар­фа­ла­гіч­на­га пом­ні­ка [...]

Блакітнавокая

29.04.2014 12:14каментарыяў: 0
29-8-300x200

Сёст­ры з Мя­дзель­шчы­ны: На­рач, Глуб­ля, Глу­бель­ка… На Мя­дзель­шчы­ну мы на­кі­ра­ва­лі­ся ў адзін з тых вяс­но­вых дзён, ка­лі сон­ца толь­кі-толь­кі з’я­ві­ла­ся, але ўжо па­ча­ло грэць. І хоць у спі­ну дзьмуў сцю­дзё­ны ве­цер, во­чы жму­ры­лі­ся ад лас­ка­ва­га све­ту і шчо­кі пун­са­ве­лі ад цеп­лы­ні. Та­му так ха­це­ла­ся скі­нуць зі­мо­вую зяб­касць і хут­чэй да­кра­нуц­ца да [...]

«Дзе расце дзіванна — без пасагу панна»

11.02.2014 11:01каментарыяў: 0
11-10

Ма­быць, не ўвесь час нам пра па­ноў ды ба­ля­ван­ні раз­маў­ляць. Ка­лі-ні­ка­лі вар­та за­зір­нуць у ле­ка­вую ап­тэч­ку на­шых прод­каў, па­слу­хаць на­род­ныя пад­ан­ні пра зёл­кі і іх ма­гіч­ныя ды ле­ка­выя ўлас­ці­вас­ці, якія ка­лісь­ці так шмат зна­чы­лі для лю­дзей. Бо ра­ней­шае жыц­цё бы­ло звя­за­на з пры­ро­дай, а не з вы­со­кі­мі тэх­на­ло­гі­я­мі і мар­ке­тын­гам. [...]

Слава Заслаўя

01.02.2014 16:20каментарыяў: 0
1-23-300x200

Го­рад, дзе жы­ве му­зы­ка Гіс­то­рыя заў­сё­ды то­іць шмат та­го, што мож­на ад­кры­ваць, пе­ра­асэн­соў­ваць. І ў кож­ным з га­ра­доў Бе­ла­ру­сі, на­пэў­на, ёсць неш­та та­кое, што ро­біць яго пры­ця­галь­ным: хо­чац­ца зра­зу­мець наз­ву, сут­насць гер­ба, асэн­са­ваць ро­лю вя­до­мых асоб, якія ў іх на­ра­джа­лі­ся, жы­лі, ства­ра­лі. Але, па­глыб­ля­ю­чы­ся ў гіс­то­рыю да­лё­кую, мы ча­сам за­бы­ва­ем, [...]

Песня жыцця бабулі Евы, або Гісторыя вёскі Верх-Крупава

22.01.2014 16:45каментарыяў: 0
21-13-300x225

Ці­ка­васць да род­на­га краю апош­нім ча­сам пры­му­сі­ла мя­не здзейс­ніць ванд­роў­ку па блі­жэй­шых вё­сач­ках, якія рас­кі­ну­лі­ся по­бач з ма­ёй ма­лой ра­дзі­май — вёс­кай Кру­па­ва Лід­ска­га ра­ё­на (не­каль­кі га­доў та­му яна на­бы­ла ста­тус аг­ра­га­рад­ка). Я на­кі­ра­ваў­ся ў са­мую бліз­кую да яе вёс­ку Верх­няе Кру­па­ва. Гэ­та па­да­рож­жа я здзейс­ніў для та­го, каб са­браць [...]

Балада аб Смаргоні

22-12-300x201

Усё блі­жэй да нас 100-год­дзе па­чат­ку ад­на­го з са­мых кро­ва­пра­літ­ных і маш­таб­ных уз­бро­е­ных кан­флік­таў у гіс­то­рыі ча­ла­вец­тва — Пер­шай су­свет­най вай­ны. Ужо вя­до­ма, што асноў­ныя ме­ра­пры­ем­ствы, пры­све­ча­ныя гэ­тай па­дзеі, прой­дуць у Смар­го­ні. І не­вы­пад­ко­ва. Ме­на­ві­та гэ­ты ку­то­чак гро­дзен­скай зям­лі быў ад­ным з эпі­цэнт­раў мі­ну­ла­га, ме­на­ві­та тут Вя­лі­кая вай­на (так на­зы­ва­лі [...]

Пад жу­раў­лі­ны­мі кры­ла­мі

24.10.2013 19:03каментарыяў: 1
25-12

Па­дзея ў пры­ро­дзе Бе­ла­ру­сі, сха­ва­ная ад ва­чэй га­рад­скіх жы­ха­роў, — ад­лёт жу­раў­лёў. Сё­ле­та ён су­паў з за­кан­чэн­нем ба­бі­на­га ле­та — ся­рэ­дзі­най каст­рыч­ні­ка. Ка­лі птуш­кі па­кі­да­юць Ель­ню — свой заў­сёд­ны пры­ста­нак на на­шай зямлі, іх жур­бот­ныя га­ла­сы да­но­сяц­ца з усіх ку­точ­каў вя­лі­ка­га ба­ло­та, з на­ва­коль­ных па­лет­каў, з за­цяг­ну­та­га цяж­кі­мі хма­ра­мі пад­ня­бес­ся. [...]

Зубр як сімвал адраджэння

1382609938910_24-26

Некаторыя палітыкі называлі калісьці стварэнне СНД «цывілізаваным разводам». Але «развод без раз’езду» вымагае пошук таго агульнага, што набліжае адзін да аднаго, аб’ядноўвае. Фактараў, здольных выконваць такую пачэсную ролю, нямала — гэта наша памяць, агульнае мінулае, мова, ментальнасць, культурныя і гуманітарныя стасункі. Але далёка не ўсе ведаюць яшчэ пра адну «агульнасць» [...]