Загадкі лаўрышаўскага манастыра

18.09.2015 18:26каментарыяў: 0
3-26

Яго месцазнаходжанне знойдзена, але кропку ставіць рана. Дзе першапачаткова размяшчаўся Лаўрышаўскі манастыр, адзін з самых старажытных у Беларусі, які каля 1260 года заснаваў сын вялікага князя ВКЛ Міндоўга Войшалк і дзе першым ігуменам быў святы прападобны Елісей Лаўрышаўскі? І чаму цэнтр Вялікага Княства Літоўскага, самай буйной дзяржавы позняга Сярэднявечча ў [...]

Дойлідства. Сучаснае нацыянальнае мастацтва

10-37

Пачатак верасня ў нашай сталіцы можна без перабольшвання назваць архітэктурна-будаўнічым. На мінулым тыдні ўдзельнікаў і гасцей збіраў у Мінску ХІ Нацыянальны фестываль архітэктуры, акурат у гэтыя дні праходзіць ХХІІІ Міжнародная спецыялізаваная выстава «Будпрагрэс», у якой прымаюць удзел больш за 250 айчынных і замежных будаўнічых кампаній. І на адным, і на [...]

«Гэтая даўніна цягне мяне, як магніт»

20.05.2015 17:18каментарыяў: 0
12-20

Як Анатоль Федарук «адкрывае» для нас старажытныя сядзібы. У Новым замку Гродна адбылася прэзентацыя кнігі прафесара Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, доктара біялагічных навук Анатоля Федарука «Старажытныя сядзібы Гродзеншчыны». Аўтар разглядае мастацкія стылі ў сядзібным дойлідстве і садова-паркавым мастацтве, прадстаўляе гісторыю сядзіб і іх уладальнікаў, характарыстыкі жылых, гаспадарчых [...]

Драўляныя ярусы Мсціслава

31.03.2015 15:55каментарыяў: 0
31-43-300x209

 або Горад «пастарэў» на пару дзесяцігоддзяў Мсціслаў упершыню згадваецца ў Іпацьеўскім летапісе ў 1156 годзе як крэпасць на заходняй мяжы Смаленскага княства. Але датай заснавання лічыцца 1135 год, калі смаленскі князь Мсціслаў Расціслававіч паставіў тут замак і назваў месца ў імя бацькі Мсціслава Вялікага — апошняга князя Кіеўскай Русі. Сёлета горад [...]

Прыгоды нясвіжскіх гармат

24.03.2015 16:01каментарыяў: 0
24-41-300x218

З-за сваёй прыгажосці яны былі пажаданым трафеем для захопнікаў Вытанчаныя, арыстакратычныя ўладанні Радзівілаў у Нясвіжы цяпер усе ведаюць як палацава-паркавы комплекс. Аднак палац адначасова з’яўляецца і замкам, які вытрымліваў аблогі падчас розных войнаў. Больш таго, у ім вырабілі калекцыю гармат з унікальным аздабленнем. Усе захопнікі імкнуліся вывезці іх як самы [...]

«Нумар люкс» і дом з мезанінам

05.02.2015 10:45каментарыяў: 0
5-3-300x200

«Нумар люкс» з высокай «столлю» неба Гомельшчыны выходзіў акурат на бераг рэчкі. Рэчка тая хоць і называлася Бярэзінай, але воды яе ўжо праз сотню метраў мянялі прапіску — уліваліся ў Днепр. Мы занялі гэты «нумар», загнаўшы свой шэранькі «шатл» у «гараж» пад дзічкай, ледзь толькі пыл ад колаў папярэдніх турыстаў [...]

Акунуцца ў падзеі Першай сусветнай вайны

30.01.2015 10:55каментарыяў: 0
index40

можна ў Магілёўскім мастацкім музеі імя Масленікава На палотнах героі Першай сусветнай вайны, закранутыя чорным крылом агульнай бяды. Удзельнікі пленэра міжнароднага культурна-асветніцкага праекта грамадскага аб’яднання «Беларускі зялёны крыж» і Мінкультуры «Пераклічка стагоддзяў: Першая сусветная вайна і сусвет сёння» ўвасобілі ў гэтых работах свае ўяўленні пра падзеі стагадовай даўніны. І іх [...]

Вярнуць храм да жыцця

11.11.2014 11:12каментарыяў: 0
11-20

Помнік архітэктуры ў вёсцы Забычанне аднаўляюць усім светам Калі глядзіш на абразы 200-гадовай даўніны, адчуваеш міжвольнае трапятанне. Яны з тых самых касцюковіцкіх храмаў, якія ў 30-я гады мінулага стагоддзя рабаваліся і знішчаліся. Лікі некаторых святых перакрэслены. Нейкая гвалтоўная рука нават замалявала вочы Багародзіцы. Але знайшліся людзі, якія з рызыкай для [...]

Новы храм старажытнай вёскі

11-26

Першую царкву ў Міханавічах пад Мінскам пабудавалі ў пачатку XІX стагоддзя. Мінаў час, змянялася жыццё. У 20-х гадах мінулага стагоддзя мясцовы храм спыніў сваё існаванне… Штогод мяняецца выгляд гэтага населенага пункта, у Міханавічах з’яўляюцца новыя вуліцы, растуць шматпавярховыя будынкі. Сюды цяпер можна даехаць не толькі аўтамабілем, але і ў камфартабельным [...]

Будзем зноў жыць у краіне замкаў?

24.10.2014 10:09каментарыяў: 0
24-41-300x200

Як су­па­лі па­мкнен­ні эн­ту­зі­яс­та з са­цы­яль­най ад­каз­нас­цю біз­не­су «Вы ж на цэ­лую га­дзі­ну спаз­ні­лі­ся — ка­лі пра­ца­ваць бу­дзе­це?» — та­кім пы­тан­нем су­стрэў нас гас­па­дар рэ­кан­струк­цыі. Ён за гэ­тыя ча­сы пры­звы­ча­іў­ся да та­го, што ма­ла хто за­ста­ец­ца абы­яка­вым да яго спра­вы і аба­вяз­ко­ва ха­цеў даць шанц жур­на­ліс­там на тое, каб прычыніцца [...]

Ліст пяром Коласа ды хлеб з жалудоў

14.10.2014 12:21каментарыяў: 0
30-38

Су­пра­цоў­ні­кі музеяў пры­ваб­лі­ва­юць на­вед­валь­ні­каў не­тра­ды­цый­ны­мі спо­са­ба­мі На­шы му­зеі ў блі­жэй­шай перс­пек­ты­ве па­він­ны за­быць пра бюд­жэт­нае фі­нан­са­ван­не і з год­нас­цю іс­на­ваць ва ўмо­вах рын­ку. Пра гэ­та і не толь­кі іш­ла раз­мо­ва на дру­гім на­цы­я­наль­ным фо­ру­ме «Му­зеі Бе­ла­ру­сі», які прай­шоў у Го­ме­лі. Дзе­ці з за­да­валь­нен­нем вы­клад­ва­лі з вя­ліз­ных ку­бі­каў вы­явы па­лот­наў вя­до­мых [...]

Археалагічны пікнік у Радзівілаў

12-08

У гэ­ту су­бо­ту, 18 каст­рыч­ні­ка, ёсць доб­рая маг­чы­масць па­шу­каць… скарб Ра­дзі­ві­лаў. У му­зеі-за­па­вед­ні­ку «Ня­свіж» вам у гэ­тым да­па­мо­гуць і на­ват на­вя­дуць на след сха­ва­ных ка­лісь­ці ба­гац­цяў… Пра тое, што дзесь­ці на тэ­ры­то­рыі па­ла­ца мо­гуць быць яшчэ не зной­дзе­ныя каш­тоў­нас­ці, па­ве­да­мі­ла ўнуч­ка апош­ня­га ня­свіж­ска­га ар­ды­на­та Ля­во­на Ра­дзі­ві­ла Дзі­я­на Ра­дзі­віл-Ка­ра­ба, якая гэ­тым [...]

Дом, дзе яднаюцца сэрцы

20.09.2014 11:03каментарыяў: 0
20-21-300x200

Пошукі спадчыны Янкі Купалы не спыняюцца ўжо 70 гадоў Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы жыве даўжэй, чым працягвалася жыццё самога паэта — установе сёлета спаўняецца 70 гадоў. Гэты юбілей азначае, што спадчына незвычайнага таленту нашага земляка больш магутная, чым адчувальнае, рэальнае жыццё. Гэта значыць, што паэзія, драматургія і пераклады Купалы [...]

«За­ла­тое ко­ла» Мін­ска

16.09.2014 11:30каментарыяў: 0
239-300x201

ку­ды па­ехаць і што ўба­чыць у ста­лі­цы і яе ва­ко­лі­цах? У го­ра­да Мін­ска на­рэш­це з’я­віў­ся ўлас­ны ту­рыс­тыч­ны да­вед­нік, як і па­він­на быць у са­праўд­най еў­ра­пей­скай ста­лі­цы. «Мінск і ва­ко­лі­цы» Мі­ко­лы Чыр­ска­га — ме­на­ві­та так на­зы­ва­ец­ца но­вая кні­га, у якой не толь­кі зме­шча­на ін­фар­ма­цыя і фо­та­здым­кі ад­мет­ных аб’­ек­таў, але і пра­па­на­ва­ны га­то­выя ту­рыс­тыч­ныя [...]

Ці былі вы «у Мароза»?

17-18-300x232

У Маладзечанскім раёне, у вёсцы Талуі Маркаўскага сельсавета, знаходзіцца адзіны ў краіне музей сячкарняў Сабраў калекцыю старадаўніх сельскагаспадарчых інструментаў на аграсядзібе «У Мароза» яе гаспадар Уладзімір Анатольевіч. — Першая сячкарня з’явілася на маім падворку прыкладна 5 гадоў таму, — гаворыць Уладзімір Мароз. — Дасталася яна мне ад бабулі. Потым на просьбу прадаць або [...]

Пры­ця­галь­ны па­лес­кі ка­ла­рыт

15.09.2014 11:28каментарыяў: 0
63-300x201

  «Чып», Чэнь Хао і Чу­кот­ка ад­гук­ну­лі­ся на по­кліч Па­лес­ся Трэ­ці раз, ужо ў ста­ту­се між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю эт­на­куль­тур­ных тра­ды­цый, «По­кліч Па­лес­ся» са­браў сяб­роў у Ляс­ка­ві­чах, ад­мі­ніст­ра­цый­ным цэнт­ры на­цы­я­наль­на­га пар­ку «Пры­пяц­кі». Сэр­ца бе­ла­рус­ка­га Па­лес­ся шчы­ра рас­кры­ла­ся для ўсіх, хто па­лі­чыў, што мае да­чы­нен­не да са­ма­быт­най куль­ту­ры па­лес­кай глы­бін­кі. Так ся­род удзель­ні­каў на [...]

Два прыгажуны

02.09.2014 13:19каментарыяў: 0
132

Гэ­тыя ма­гут­ныя ве­ліч­ныя хра­мы бач­ныя ў За­слаўі лі­та­раль­на з лю­бой кроп­кі. І на­ват ка­лі ты прос­та едзеш мі­ма на аў­та­ма­бі­лі ці элект­рыч­цы, не мо­жаш іх не за­ўва­жыць. Ста­ра­жыт­ныя па­бу­до­вы, як стат­ныя во­ла­ты, вар­ту­юць спа­кой на­ва­коль­ных мяс­цін. Яны не толь­кі су­па­кой­ва­юць на­дзей­нас­цю знеш­ня­га вы­гля­ду, але яшчэ і ўзно­сяц­ца тон­кі­мі шпі­ля­мі ў [...]

«Выйду за цябе, калі вырасціш парк дзівоснай прыгажосці»

14.07.2014 12:06каментарыяў: 0
15-7-300x167

Нясумная прагулка па Лошыцы Менавіта такую ўмову мазырская шляхцянка Ядзвіга Кіневіч паставіла перад мужчынам, які прасіў яе рукі. І не толькі парк пасадзіць загадала, але і пабудаваць сядзібу, роўнай якой не будзе ва ўсёй Мінскай губерні. Нічога сабе патрабаванні, сапраўды шляхецкія! Аднак зразумець маладую можна: ёй было ўсяго 14 гадоў, [...]

Пра­да­ец­ца ся­дзі­ба. До­ра­га

09.07.2014 12:17каментарыяў: 0
218-300x197

Ча­му сы­хо­дзяць у ня­быт гіс­то­ры­ка-куль­тур­ныя каш­тоў­нас­ці? Ад слаў­най мі­нуў­шчы­ны на­шай кра­і­не да­ста­лі­ся сот­ні ста­ра­даў­ніх шля­хец­кіх ся­дзіб — бы­ло­га ўва­саб­лен­ня за­мож­нас­ці і рас­ко­шы, а сён­ня — пом­ні­каў ар­хі­тэк­ту­ры роз­ных эпох. Праў­да, у мно­гіх з іх ад ко­ліш­няй ве­лі­чы за­ста­лі­ся не­пры­кмет­ныя ру­і­ны: бы­лыя ма­ёнт­кі дзе­ся­ці­год­дзя­мі пус­ту­юць і не вы­ка­рыс­тоў­ва­юц­ца, та­му пра­цэс раз­бу­рэн­ня ня­ўмоль­на на­кла­дае [...]

У Навагрудку ўбачым сем вежаў

23.06.2014 12:17каментарыяў: 0
24-13

У былой сталіцы Вялікага Княства Літоўскага, у Навагрудскім замку, цяпер ідзе актыўная рэстаўрацыя. Плануецца, што да Дня Незалежнасці адна з яго вежаў — Касцельная — будзе амаль цалкам адноўлена. Сто гадоў рэстаўрацыі У межах дзяржаўнай праграмы «Замкі Беларусі» ў 2012 годзе ў Навагрудскім замку пачаліся актыўныя работы, было праведзена іх [...]