Кветкавы рай Давыд-Гарадка

18.09.2015 18:30каментарыяў: 0
15-39

Сёння тут святкуюць 915-годдзе. Давыд-Гарадок — адметны куток маляўнічага Палесся. Ён быў заснаваны калісьці пры зліцці рэчак Гарынь і Няпраўда (упадала ў Гарынь, але перасохла), таму тут здаўна віравала жыццё «на вадзе» — прымалі караблі з рэчамі з-за мяжы, а сваіх тавараў адпраўлялі яшчэ больш. Не Венецыя, вядома, але ж [...]

Дзень беларускага пісьменства: зачараванне словам

19

Свята беларускага пісьменства ў Шчучыне прайшло на найвышэйшым узроўні. Падавалася, цэлы горад выйшаў на вуліцы, каб далучыцца да ўрачыстасцей. Яблыку не было дзе ўпасці не толькі на пешаходных вуліцах і за столікамі, але і каля стэндаў выдавецтваў, сярод шэрагаў рамеснікаў. Паказаць сябе прыязджалі таксама і суседзі — навагрудчане, іўеўцы, лідчане і [...]

У духу «апошняй прыгожай вайны»

20.05.2015 17:15каментарыяў: 0
19-26

«Залатая шпора — 1812» упершыню адбудзецца ў нашай краіне. Здаецца, цяпер самы час, каб запланаваць добрую вандроўку на пачатак лета. Раю пачаць з фестывалю-рэканструкцыі «Залатая шпора», які адбудзецца 6 чэрвеня на базе аграсядзібы ў вёсцы Міжрэчча Валожынскага раёна. Там вы зможаце на цэлы дзень перанесціся ў атмасферу 1812 года, у «эпоху [...]

Мірскай батлейцы — жыць!

03.02.2015 10:50каментарыяў: 0
3-9-300x208

Ад­ро­джа­на даў­няя мяс­цо­вая тра­ды­цыя ля­леч­на­га тэ­ат­ра Да­вя­ло­ся ня­даў­на па­ба­чыць бат­ле­еч­ную ін­тэр­ме­дыю (ка­міч­ную сцэ­ну), якую па­ста­ві­лі на­ву­чэн­цы Мір­ска­га мас­тац­ка­га пра­фе­сій­на-тэх­ніч­на­га ка­ле­джа. І та­кой цеп­лы­нёй па­ве­я­ла ад гэ­тай па­ста­ноў­кі, так доб­ра і свет­ла ста­ла ўнут­ры пас­ля яе пра­гля­ду… У чым сак­рэт кра­наль­нас­ці, мо­жа­це спы­таць вы. Ад­ка­жу, што спра­ва, ві­даць, не толь­кі ў шчы­рас­ці [...]

«Вясёлы шляхцюк — вольны шляхцюк»

16.12.2014 16:00каментарыяў: 0
16-33-300x210

У го­нар жа­ні­ха і ня­вес­ты за ста­лом увесь час гу­чаць ба­дзё­рыя зы­чэн­ні. Звон кі­ліш­каў су­пра­ва­джа­ец­ца гуч­ным «будзь­ма!» Ся­род гас­цей, што прый­шлі па­він­ша­ваць ма­ла­дых, ужо вы­бра­ны год­ны гет­ман і яго вой­ска. Па­між ла­ва­мі па­важ­на шпа­цы­руе са­праўд­ны шлях­цюк у жу­па­не… Ду­ма­е­це, гэ­та ма­лю­нак з жыц­ця да­лё­ка­га XV ці XVІ ста­год­дзя?.. Не! Усё [...]

Сасна-помнік

19.11.2014 09:50каментарыяў: 0
19-25

У Бя­лы­ніц­кім ра­ё­не ёсць дрэ­ва, на якім за­ха­ваў­ся над­піс ва­ен­ных ча­соў Гэ­тыя мяс­ці­ны, дзе на пло­шчы звыш 3,5 ты­ся­чы гек­та­раў рас­кі­нуў­ся За­азер­скі гід­ра­ла­гіч­ны за­каз­нік, і на­са­мрэч та­ям­ні­чыя. Ту­рыс­там тут ёсць што па­гля­дзець. Тое ж эт­ніч­нае ка­пі­шча з ка­мен­ны­мі кры­жа­мі прос­та ў ле­се. Ры­ту­аль­нае мес­ца «ля трох бя­роз», дзе языч­ні­кі па­кла­ня­лі­ся [...]

Кунтушовы бляск

06.11.2014 10:23каментарыяў: 0
6-40

Шэсць ары­гі­наль­ных слуц­кіх па­ясоў мож­на ўба­чыць у Мін­ску У На­цы­я­наль­ным мас­тац­кім му­зеі Бе­ла­ру­сі ця­пер мож­на ўба­чыць шэсць цэ­лых ары­гі­наль­ных слуц­кіх па­ясоў. Праў­да, рас­ко­ша гэ­та ча­со­вая: па­ясы пры­вез­лі сю­ды на экс­па­на­ван­не з поль­ска­га На­цы­я­наль­на­га му­зея, што ў Вар­ша­ве. Вы­ста­ва пра­цяг­нец­ца да 6 кра­са­ві­ка 2015 го­да, так што ўба­чыць па­ясы яшчэ па­спее кож­ны, на­ват і не ста­ліч­ны жы­хар. [...]

«Смак» Га­рад­ной

14.10.2014 13:03каментарыяў: 1
410-300x196

Ад­праў­ля­ю­чы­ся ў Га­рад­ную, аба­вяз­ко­ва ха­це­ла аку­нуц­ца ў ган­чар­нае мі­ну­лае (у тым лі­ку і зля­піць гар­шчок), на­быць які-не­будзь ке­ра­міч­ны вы­раб, па­каш­та­ваць га­рад­нян­скі боршч, пад­няц­ца на са­мае вы­со­кае мес­ца ў ра­ё­не. А так­са­ма спа­дзя­ва­ла­ся су­стрэц­ца з гас­цін­ны­мі людзь­мі, якія маг­лі б па­дзя­ліц­ца ле­ген­да­мі і пад­ан­ня­мі род­на­га краю. Ган­чар — ча­ла­век з ду­шою Га­рад­ная — гэ­та [...]

Карабель вікінгаў адчаліць… з Зарэчнай вуліцы

01.10.2014 12:02каментарыяў: 0
1-22

Гаспадары кобрынскіх аграсядзіб аб’ядналіся ў справе аднаўлення гісторыі, культуры і абрадаў свайго краю У аграсядзібе пад Кобрынам, якая называецца «На Зарэчнай вуліцы», будуюць карабель вікінгаў. Гэтая сядзіба адрозніваецца тым, што турыстам на ёй, акрамя традыцыйнага адпачынку, прапануюць нешта асаблівае. Тут праводзяць мерапрыемствы ў палескіх традыцыях, аднаўляюць старадаўнія, яшчэ дахрысціянскія абрады, [...]

Выткана з любоўю

20.09.2014 11:09каментарыяў: 0
tesemochki-tkanye-na-doschechkah-300x182

У музеі ў Раўбічах навучаць ткаць паясы Старажытную тэхніку ткацтва на дошчачках прапануе асвоіць 20 верасня манашка Васа. Цудоўны чалавек і мастак, шчырая падзвіжніца фактычна аднавіла даўняе рамяство ткацтва на дошчачках. Мастак заўсёды застаецца мастаком, незалежна ад таго, куды яго прывёў лёс. А можа, гэта і ёсць лёс у дзеянні: [...]

З караваем і песняй

08.09.2014 13:09каментарыяў: 0
9-12

адзначылі галоўнае свята хлебаробаў Брэстчыны ў Пінску Крыху больш за тыдзень таму давялося быць у Пінску і назіраць, як шчыруюць будаўнікі на вуліцах горада. Думалася тады: няўжо паспеюць да свята? Але ж паспелі. Старажытны горад сустрэў гасцей раніцай 6 верасня — памаладзелы і пасвяжэлы. І нездарма Пінск так прыхарошваўся да «дажынак». Яны прайшлі [...]

Цуд глыбоцкай падковы

28.08.2014 16:55каментарыяў: 0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» па­гу­та­рыў з ка­ва­лём, пра яко­га на­ват філь­мы зды­ма­юць Ка­валь з Глы­бо­ка­га Дзя­ніс Ду­бі­на — адзі­ны кла­січ­ны май­стар сва­ёй спра­вы на ўсю акру­гу. Яго куз­ня сён­ня, у прын­цы­пе, ні­чым не ад­роз­ні­ва­ец­ца ад тых, якія бы­лі ў ста­ра­даў­нія ча­сы на Бе­ла­ру­сі. Сак­рэ­ты май­стэр­ства Дзя­ніс пе­ра­няў ад свай­го баць­кі — сла­ву­та­га [...]

Ка­сі, ка­са, па­куль ра­са…

27.08.2014 17:22каментарыяў: 0
279

Га­лоў­ным ге­ро­ем «Спо­раў­скіх се­на­ко­саў» ста­ла ба­ло­та Ка­ля ба­ло­та ў вёс­цы Вы­со­кае зран­ку са­бра­лі­ся шмат­лі­кія гос­ці. Бы­лі не толь­кі ту­рыс­ты, але і мяс­цо­выя лю­дзі, а так­са­ма жы­ха­ры су­сед­ніх вё­сак. — Ой, лю­дзі буль­бу ка­па­юць, а я на фэст са­бра­ла­ся, ні­бы ра­бо­ты не маю! — за­смя­я­ла­ся на маё пы­тан­не Ва­лян­ці­на Та­ра­се­віч. — Дзе­ці мя­не [...]

Яблычны спас — усяму час

19.08.2014 17:06каментарыяў: 0
254

Свя­та «Яб­лыч­на­га Спа­су» вя­до­ма нам яшчэ са ста­ра­жыт­ных ча­соў. У гэ­ты дзень пры­ня­та ад­да­ваць па­дзя­ку за да­ры пры­ро­ды, дзя­ліц­ца ўра­джа­ем з сям’­ёй і рад­нёй, а так­са­ма час­та­ваць імі жаб­ра­коў і сі­рот. Не­ка­то­рыя на­род­ныя пры­ме­ты ка­жуць, што «Яб­лыч­ны Спас» сім­ва­лі­зуе на­ступ­лен­не во­се­ні. Лі­чыц­ца, што ме­на­ві­та пас­ля 19 жніў­ня но­чы ста­но­вяц­ца на­шмат ха­лад­нейшымі. [...]

«Ара­лі» рэч­ку

12.08.2014 17:40каментарыяў: 0
143

Cта­ра­даў­ні аб­рад у Ста­рым Дзе­дзі­не мясцовыя жан­чы­ны здзейс­ні­лі для та­го, каб вы­клі­каць дождж. І ён пай­шоў! На­шы прод­кі, якія заўж­ды жы­лі ў цес­ным яд­нан­ні з пры­ро­дай, ве­да­лі срод­кі і су­праць спя­ко­ты. Каб вы­клі­каць дождж, жан­чы­ны, скі­нуў­шы адзен­не, упо­тай ад усіх «ара­лі» рэч­ку і спя­ва­лі аб­ра­да­выя пес­ні. У клі­ма­віц­кай вёс­цы Ста­ры Дзе­дзін, [...]

Бізнес на лапцях і валёнках

06.08.2014 19:12каментарыяў: 0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На «Дры­бін­скіх тарж­ках» ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» ву­чы­ла­ся ва­ліць шкор­ні і раз­маў­ляць на кат­руш­ніц­кім ле­ме­зе­ні Не кож­ны ра­мес­нік мо­жа па­хва­ліц­ца асоб­най мо­вай. А вось дры­бін­скія ша­па­ва­лы — вы­клю­чэн­не. Кат­руш­ніц­кі ле­ме­зень яны пры­ду­ма­лі, каб ні­хто не да­ве­даў­ся пра іх сак­рэ­ты. Да­рэ­чы, ва­лён­кі на іх мо­ве на­зы­ва­юц­ца — шкор­ні. У ста­рыя ча­сы пас­ля за­кан­чэн­ня [...]

Месца, дзе жывуць песні

01.08.2014 16:49каментарыяў: 0
29-18

Карэспандэнт «Звязды» разам з тэлевізіёншчыкамі здзейсніла вандроўку наперад у мінулае  Ужо не першы год творчая каманда Белтэлерадыёкампаніі вандруе па роднай зямлі ў пошуку таленавітых калектываў. Адметнасць тэлепраекту «Наперад у мінулае» перш за ўсё ў тым, што яго стваральнікі Анатоль і Аксана Вечар збіраюць песні па ўсёй Беларусі не толькі каб захаваць [...]

Мсці­слаў у ла­тах

29.07.2014 19:51каментарыяў: 0
271

На два дні ста­ра­даў­ні го­рад Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці стаў цэнт­рам ры­цар­ска­га фэс­ту Звы­чай­ны не­вя­ліч­кі рай­цэнтр бы­ло не па­знаць. На яго ву­лі­цах быц­цам бы пе­ра­мя­ша­лі­ся ад­ра­зу не­каль­кі роз­ных эпох. Жан­чы­ны ў ся­рэд­ня­веч­ных су­кен­ках, муж­чы­ны ў ры­цар­скай аму­ні­цыі, дзе­ці ў тра­ды­цый­ных стро­ях. Пес­ні, му­зы­ка, тур­ні­ры, кон­ныя баі, кір­маш ра­мёст­ваў, гуль­ні, дзі­ця­чыя пля­цоў­кі пры­цяг­ну­лі [...]

Фар­бы Ку­пал­ля

08.07.2014 12:22каментарыяў: 0
123-300x202

На свя­це ў Алек­санд­рыі спя­ва­лі, тан­ца­ва­лі і шу­ка­лі па­па­раць-квет­ку Ня­гле­дзя­чы на тое, што на ку­паль­скі фес­ты­валь «Алек­санд­рыя пры­мае гас­цей» увя­лі да­дат­ко­выя рэй­сы, ма­гі­лёў­скі цяг­нік эка­ном-кла­са да Ор­шы на­гад­ваў га­рад­скі аў­то­бус у час пік. Цяж­ка пад­лі­чыць, коль­кі на­ро­ду пры­еха­ла на свя­та ў Алек­санд­рыю. Ад­ных толь­кі май­строў з Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі і Укра­і­ны бы­ло [...]

НЕПАЎТОРНАСЦЬ «БЕРАГІНІ»

01.07.2014 10:23каментарыяў: 0
1-5-300x265

У га­рад­скім па­сёл­ку Ак­цябр­скі ў кан­цы чэр­ве­ня прай­шоў чар­го­вы, ужо вось­мы, Рэс­пуб­лі­кан­скі фес­ты­валь фальк­лор­на­га мас­тац­тва «Бе­ра­гі­ня». Ад­мет­на, што гэ­та фес­ты­валь аў­тэн­тыч­на­га фальк­ло­ру з яго рэ­гі­я­наль­ны­мі ад­мет­нас­ця­мі, а не сцэ­ніч­на­га пе­ра­ства­рэн­ня. Ме­на­ві­та ў гэ­тай, на пер­шы по­гляд мо ня­знач­най дэ­та­лі, і ха­ва­ец­ца не­звы­чай­ная пры­ця­галь­насць і ўні­каль­насць «Бе­ра­гі­ні». А яшчэ, у яе [...]