Што такое катрушніцкі лемезень?

16.11.2015 15:55каментарыяў: 0
10-32

Дрыбінскі гісторыка-этнаграфічны музей рыхтуецца стаць адзіным у краіне, дзе можна будзе пабачыць увесь гістарычны працэс унікальнага рамяства. Урачыстае адкрыццё адноўленага музея адбудзецца ўжо ў наступным месяцы. Пасля рэканструкцыі ён значна памяняе свой твар. Дагэтуль тут усяго было па трошкі, і толькі адна зала прысвячалася шапавальству. Але для промыслу, які прызнаны [...]

У гэты дзень прыйшла вайна…

18.09.2015 18:29каментарыяў: 0
26-27

100 гадоў таму пачалася больш чым трохгадовая акупацыя беларускай зямлі кайзераўскімі войскамі. 26 жніўня (13 жніўня па старым стылі) 1915 года — напаўзабытая і трагічная дата Першай сусветнай вайны. У гэты дзень, роўна 100 гадоў таму, пасля жорсткіх абарончых баёў, руская армія пакінула крэпасць Брэст-Літоўск. Баявыя дзеянні паступова перамяшчаліся ўсё далей [...]

Гродна 100 гадоў таму

13_1

Напярэдадні Першай сусветнай вайны гродзенская крэпасць уяўляла з сябе сістэму абарончых збудаванняў з трынаццаці фартоў і дваццаці чатырох апорных пунктаў, якія размяшчаліся вакол горада. З набліжэннем фронту і няўдалай абароны крэпасцей Нова-Георгіеўск і Асавец камандаваннем рускай арміі было прынята рашэнне аб знішчэнні фартыфікацыйных збудаванняў на левым беразе Нёмана ў выпадку [...]

Мосар. Пяць гадоў без ксяндза Булькі

16-6

Летась знакамітаму Мосару споўнілася 500 гадоў. Гэтая вёска ў Глыбоцкім раёне з насельніцтвам усяго каля 250 чалавек стала вядомай у першую чаргу дзякуючы святару мясцовага касцёла Юозасу Бульку. Ужо 5 гадоў, як яго, на жаль, няма з намі. Сёлета паважанаму ксяндзу споўнілася б 90. І роўна 25 гадоў, як ён стаў ксяндзом у Мосары. Цяперашні ксёндз Марат працягвае [...]

Памяць аб праведніку

03.03.2015 11:25каментарыяў: 0
3-16-300x225

Каб людзі ачышчалі душы… …Роўна нясе Дзісна свае воды практычна на ўсім сваім шляху. Толькі ў Шаркаўшчыне, там, дзе рака робіць нечаканы паварот, на высокім беразе стаіць Свята-Успенская царква. Яе прыгажосць удала ўпісваецца ў мясцовы пейзаж: блакітная, лёгкая, урачыстая. Падчас веснавой паводкі 2013 года рака разлілася так, што храм апынуўся [...]

Рака разлілася падчас сухмені

3-18-300x224

На гэты раз у маіх руках аказалася каробка, цалкам запоўненая каляровымі негатывамі. Акуратна складзеныя ў асобныя канверцікі, кожны з якіх надпісаны не толькі населеным пунктам, у якім здымаўся аб’ект, але і архітэктурным стылем. Разглядаючы іх, адчувала, што ў рукі трапіў сапраўдны скарб або 3D-карта, якая дае магчымасць перанесціся ў мінулае. [...]

Лапатнікі — ад «лапацець»?

29.12.2014 13:33каментарыяў: 0

Доб­ры дзень! Вель­мі ці­ка­ва вы­свет­ліць што-не­будзь пра па­хо­джан­не наз­вы вёс­кі Ла­пат­ні­кі Ві­цеб­скай воб­лас­ці. Вёс­ка па­зна­ча­на на ста­рых кар­тах ХVІІІ ста­год­дзя. Ста­ра­жы­лы рас­па­вя­да­лі пра тое, што ка­лісь­ці жы­ха­ры вёс­кі пля­лі лап­ці, — ад­сюль і наз­ва. Су­стра­каў­ся мне яшчэ і ар­ты­кул пра ла­пат­ні­цу — раз­на­від­насць ру­сал­кі. Да та­го ж наз­ва маг­ла ўтва­рыц­ца ад ра­чул­кі, [...]

Жыватворнае веры крыніца

11.11.2014 11:16каментарыяў: 0
12-24

Кож­ную ня­дзе­лю, спя­ва­ю­чы ў хо­ры кас­цё­ла імя Най­свя­цей­шай Дзе­вы Ма­рыі, які зна­хо­дзіц­ца ў вёс­цы Па­раф’­я­на­ва Док­шыц­ка­га ра­ё­на, я не раз між­во­лі за­дум­ва­ла­ся аб тым, як уз­нік­ла на­ша свя­ты­ня і хто ста­яў ля вы­то­каў яе ства­рэн­ня. З гіс­та­рыч­ных да­ку­мен­таў і ад ста­рэй­шых лю­дзей я да­ве­да­ла­ся, што пер­шы кас­цёл у Пар­фе­на­ве быў [...]

ЗВА­НЫ КЛІ­ЧУЦЬ НАС

13.09.2014 13:05каментарыяў: 0
152-300x201

  Між­на­род­ная на­ву­ко­ва-твор­чая экс­пе­ды­цыя «Да­ро­га да свя­ты­няў» з Даб­ра­дат­ным аг­нём ад Гро­ба Гас­под­ня­га ста­ла сім­ва­лам пе­ра­ем­нас­ці па­ка­лен­няў, ша­на­ван­нем тра­ды­цый, якія да­зва­ля­юць бе­раг­чы і пры­мна­жаць усё доб­рае і каш­тоў­нае, на­за­па­ша­нае па­ка­лен­ня­мі дзе­ля бу­ду­чы­ні на­шых дзя­цей і ўну­каў. У ста­ла­віц­кай царк­ве ўдзель­ні­кі экс­пе­ды­цыі ра­зам з мяс­цо­вы­мі жы­ха­ра­мі пры­сут­ні­ча­лі пры асвя­чэн­ні зва­ноў і [...]

Мой родны трэці кут

09.09.2014 13:07каментарыяў: 0
10-16-300x193

З чарговай вандроўкі па славутых і малавядомых мясцінах вярнулася міжнародная навукова-асветніцкая экспедыцыя «Дарога да святыняў» з Дабрадатным агнём ад Гроба Гасподняга. Сёння «Звязда» пачынае знаёміць чытачоў з фотазамалёўкамі свайго сталага прадстаўніка ў экспедыцыі Яўгена Пясецкага. З вышыні арбіты касмічнага спадарожніка Зямлі вёска Вялікая Сваротва Баранавіцкага раёна здаецца зусім невялічкай. Сярод [...]

ШЛЯХАМІ ПАМЯЦІ І ВЕРЫ

06.09.2014 13:14каментарыяў: 0
6-16-300x129

Між­на­род­ная на­ву­ко­ва-асвет­ніц­кая экс­пе­ды­цыя «Да­ро­га да свя­ты­няў» з Даб­ра­дат­ным аг­нём ад Гроба Гас­под­няга што­год пры­бы­вае на ад­крыц­цё ўра­чыс­тас­цяў, пры­све­ча­ных Дню бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства, і з’яў­ля­ец­ца зна­ка­вай част­кай гэ­та­га свя­та… Зва­на­мі аб­вес­цяць яе пры­ход і сё­ле­та ў ста­ра­жыт­ным За­слаўі. Кож­ны год экс­пе­ды­цыя пра­хо­дзіць па но­вых марш­ру­тах, але, ку­ды б ні ­кі­ра­ва­лі­ся яе ўдзель­ні­кі, [...]

Лужынка — прадвесніца Хатыні

19.08.2014 17:11каментарыяў: 0
19-121

Я шу­ка­ла свай­го дзе­да ўсё свя­до­мае жыц­цё. Я ні­ко­лі яго не ба­чы­ла і не ве­да­ла. Пад­час по­шу­ку «ад­кры­ла» для ся­бе дзіў­ныя і цяж­кія лё­сы лю­дзей. Лё­сы, якія ўра­зі­лі глы­бі­нёй свай­го тра­гіз­му. І я зра­зу­ме­ла, што не маю пра­ва не рас­па­вес­ці пра гэ­та.   У по­шу­ку «сля­доў» Пра дзя­ду­лю ве­да­ла толь­кі, [...]

Соф’я Слуцкая — каталічка?

08.07.2014 12:20каментарыяў: 0
8-8-200x267

Соф’я Слуц­кая мно­гім вя­до­мая як пра­ва­слаў­ная свя­тая. У го­нар гэ­тай жан­чы­ны на­ват на­зва­ны ста­ліч­ны храм. Ад­нак гіс­то­рык Анас­та­сія Скеп’­ян сцвяр­джае, што пра­ва­слаў­ная свя­тая на­са­мрэч бы­ла… ін­шай ве­ры. До­ка­зы та­ко­му сме­ла­му сцвяр­джэн­ню змя­шча­юц­ца ў но­вай кні­зе «Кня­зі Слуц­кія», на­пі­са­най стар­шым на­ву­ко­вым су­пра­цоў­ні­кам ад­дзе­ла гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі Ся­рэд­ніх вя­коў і па­чат­ку Но­ва­га ча­су [...]

Яшчэ жыве цяпло бацькоўскага жытла

25.02.2014 11:28каментарыяў: 0
25-14

Быц­цам ні­чым не ад­мет­ная вё­сач­ка ў Ві­цеб­скай воб­лас­ці Сен­нен­ска­га ра­ё­на — Ла­пат­ні­кі — і ў той жа час вель­мі ад­мет­ная… толь­кі, на­пэў­на, не па­дзея­мі, не гіс­то­ры­яй ста­ра­жыт­най, не зам­ка­мі, не ся­дзі­ба­мі з пар­ка­мі, а людзь­мі, не­звы­чай­най куль­ту­рай. У гэ­ты год ле­та пла­ка­ла ня­спын­на, з лю­бой на­го­ды, толь­кі зрэд­ку аб­ці­ра­ю­чы слё­зы [...]

Цяпло брацкай свечкі

22.01.2014 16:50каментарыяў: 0
21-8-300x225

У вёс­цы Лу­ка Сто­лін­ска­га ра­ё­на за­ха­ва­ла­ся тра­ды­цыя ства­рэн­ня брац­кай свеч­кі. Жы­ха­ры вёс­кі на­пя­рэ­дад­ні Ка­ляд збі­ра­юц­ца ра­зам, каб ства­рыць вя­ліз­ныя свеч­кі, якія пас­ля ўста­наў­лі­ва­юць у царк­ве. 21-8 С­па­чат­ку ў вёс­цы збі­ра­юц­ца гро­шы на на­быц­цё вос­ку, едуць па гэ­ты воск да пча­ля­роў, а пас­ля вер­ні­кі пад спе­вы ка­ляд­ных пе­сень ства­ра­юць свеч­ку. Лю­дзі [...]

Швейцарыя ў асобна ўзятым прыходзе

04.01.2014 15:01каментарыяў: 0
швейцария-238x300

У свой час настаяцелю прыхода храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы Салігорска ў вёсцы Чыжэвічы Міхаілу Пажадаеву прапаноўвалі службу за мяжой. Ды ён адмовіўся: маўляў, я пабываў шмат у якіх кра і нах, шматчаго пабачыў — мне не трэба Швейцарыя, я хачу пабудаваць Швейцарыю тут, у Беларусі, у асобна ўзятым рэгіёне. З [...]

Святая Гара ў Ашмянах

05.09.2013 18:48каментарыяў: 0
IMG_8455_новый размер

Святая гара ў Ашмянах – самая высокая кропка Гродзеншчыны. І самая крыжовая беларуская гара. Сёлета ашмянскія вернікі-католікі прынеслі і ўстанавілі яшчэ адзін – дзевятнаццаты крыж. Таксама гару называюць Францішканскай з-за суседства з колішнім францішканскім касцёлам. — Гэтае месца – сімвал сапраўднай веры нашых парафіян, кажа пенсіянерка Станіслава Тамялойць – апякунка [...]

Фартушок для “дзевачкі”

30.08.2013 10:06каментарыяў: 0
IMG_8011_новый размер

Перад тым, як адправіцца ў лясны куток з каменным аброчным крыжам, Ганна Елісееўна Ашомка паведаміла, што нельга шкодзіць каменю і крый Божа яго распранаць. — Бо аднойчы знайшліся цікавыя, захацелі паглядзець, што пад ручнікамі, альбо праверыць, ці здарыцца што, — прыгадала далёкую гісторыю жыхарка вёскі Баравое. — Як пацямнела неба, [...]

Божы куток ля вёскі Ператок

29.08.2013 18:12каментарыяў: 0
IMG_3655_новый размер

У жытнёвым полі паміж вёскамі Таль і Ператок гэты цуд прыроды адшукаць нескладана, арыенцірам служыць бяроза. Любанскія краязнаўцы паклапаціліся, каб да каменя ставіліся як да святыні, і прымацавалі мармуровую шыльду — ахоўны знак. А з дарогі на камень скіроўвае шыльда. Гэта клопат уладальніка тэрыторыі — прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Таль-агра». Ад [...]

Жывая вада Блакітнай крыніцы

Вада ў Блакітнай крыніцы на Слаўгарадчыне сапраўды мае непаўторнае бірузовае адценне і пастаянную тэмпературу ў любы сезон. Яе нездарма называюць адным з цудаў Беларусі. Крыніца вечнасці У гэтае месца можна закахацца з першага погляду. Проста прыехаць на Блакітную крыніцу ў спякотны летні дзень. Гэта недалёка: сем кіламетраў ад Слаўгарада, па [...]