Кантакты

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Выдавецкі дом “Звязда”
Наш адрас: 220013, г . Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Рэдакцыйная калегія:  Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара),  Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,  А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара),  В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Тэлефоны: прыёмнай – 287-19-19; аддзелаў: пісьмаў – 287-18-64, падпіскі і распаўсюджвання – 287-18-36, юрыдычнага – 287-19-68, сакратарыята – 292-05-82, адказных за выпуск дадаткаў: “Чырвоная змена” – 292-44-12, “Местное самоуправление” –292-44-12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце – 20-37-98, Віцебску – 43-23-74, Гродне – 43-25-29, Гомелі – 40-91-92,  Магілёве – 32-74-31, бухгалтэрыі – 287-18-81.
Даведкі па рэкламе і аб’явах, загадчык аддзела рэкламы тэл./факс: 287-17-79, 292-04-52.
E-mail: reklama@zviazda.by
Заснавальнікі:
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
 
газеты “Звязда”:
Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйны нумар 2.
 
Дадаткаў:
 газеты “ЧЫРВОНКА Чырвоная змена”:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Выдавецкі дом “Звязда”
грамадскае аб’яднанне “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”
Рэгістрацыйны нумар 12
адказная за выпуск першы намеснік галоўнага рэдактара Карпенка Наталля Уладзіміраўна
 
газеты “Местное самоуправление”:
Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Выдавецкі дом “Звязда”
рэгістрацыйны нумар 15
адказная за выпуск першы намеснік галоўнага рэдактара Карпенка Наталля Уладзіміраўна
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя пакідае за сабой права не ўступаць у перапіску з аўтарамі. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у “Звяздзе”, толькі з дазволу рэдакцыі.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.