Жанчына-афарызм, або Спя­шай­це­ся па­спець ска­заць «дзя­куй»

06.08.2014 00:12каментарыяў: 0
Жанчына-афарызм, або Спя­шай­це­ся па­спець ска­заць «дзя­куй»

Ёй па­да­ба­ец­ца жыць па прын­цы­пе на­тат­ні­ка. «Зір­ні­це (гар­тае свой), коль­кі тут уся­го на­пі­са­на: не­дзе роў­нень­ка, пры­го­жа, лі­тар­ка да лі­тар­кі. Не­дзе пе­ра­крэс­ле­на. Але ад­кры­ва­еш но­вую, чыс­тую ста­рон­ку. І як ты яе на­пі­шаш, так і бу­дзе». Ча­ты­ры га­дзі­ны (столь­кі ча­су, пры­зна­ла­ся, яна яшчэ ні­ко­му з жур­на­ліс­таў не ўдзя­ля­ла) з Іры­най ДАЎ­ГА­ЛАЙ, на­чаль­ні­кам [...]

Падрабязней ›

«Так захапiлася Шагалам, што за­та­пі­ла су­се­дзяў…»

12.02.2014 00:58каментарыяў: 0
«Так захапiлася Шагалам, што за­та­пі­ла су­се­дзяў…»

Пад­час ад­крыц­ця Алім­пі­я­ды ў Со­чы ра­сі­я­не вы­ра­шы­лі па­зна­ё­міць ін­ша­зем­цаў з рус­кай аз­бу­кай. Дзяў­чын­ка ў ві­дэа­ро­лі­ку на кож­ную лі­та­ру зна­хо­дзі­ла сло­ва, якое ха­рак­та­ры­за­ва­ла Ра­сію. На лі­та­ру «Ш» зу­сім не­ча­ка­на пра­гу­ча­ла проз­ві­шча Ша­га­ла. Як ста­віц­ца да та­го, што твор­цу, які на­ра­дзіў­ся ў Бе­ла­ру­сі, у чар­го­вы раз пры­лі­чы­лі да ра­сій­скіх мас­та­коў? Пра гэ­та і не толь­кі на­ша раз­мо­ва з ды­рэк­та­рам му­зея Мар­ка [...]

Падрабязней ›

«Не чакайце прынца, ляпіце з сябе прынцэсу»

29.01.2014 00:30каментарыяў: 3
«Не чакайце прынца, ляпіце з сябе прынцэсу»

На ін­тэр­в’ю кі­раў­ні­ца пар­та­ла LADY.TUT.BY Свят­ла­на Зэ­рэ прый­шла з ша­ка­ла­дам у вы­гля­дзе пад­ко­вы. «А я вам гар­мон шчас­ця пры­нес­ла. Так люб­лю, ка­лі лю­дзі ўсмі­ха­юц­ца». Пас­ля гэ­тых слоў па­спя­хо­вая біз­нес-лэ­дзі па­пра­сі­ла афі­цы­ян­та пры­нес­ці ка­пу­чы­на з дэ­сер­там і рас­па­вя­ла, як яна вы­ве­ла фор­му­лу свай­го шчас­ця. Пра ба­бу­лю, кор­жык з дзір­кай і «Лам­бар­джы­ні» [...]

Падрабязней ›

«Шчасце — не месца, куды можна прыйсці»

11.12.2013 07:07каментарыяў: 0
«Шчасце — не месца, куды можна прыйсці»

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Алена БЕРАСНЕВА падзялілася ўласным рэцэптам жыццярадаснасці і распавяла, як да яе трапіла ручка Васіля Быкава. Сустрэліся з Аленай Берасневай пасля працоўнага дня ў трэнажорнай зале. «Прыходжу сюды, калі маю час», — вітае прыязнай усмешкай Алена Пятроўна і пачынае круціць педалі велатрэнажора. Быццам бы паскарае тэмп [...]

Падрабязней ›

Ірына КАБАСАКАЛ: «Я люблю, каб усё было так, як я люблю»

14.11.2013 07:33каментарыяў: 2
Ірына КАБАСАКАЛ: «Я люблю, каб усё было так, як я люблю»

Для інтэрв’ю Ірына КАБАСАКАЛ, галоўны рэдактар глянцавага часопіса Pіngouіn, невыпадкова выбрала шыкоўны рэстаран, аформлены ў «конным» стылі. Прызналася, што любіць камфорт, верхавую язду і смачна паесці. Прычым і сама Ірына, калі меркаваць па фотаздымках кулінарных шэдэўраў, якія яна выкладае на сваёй старонцы ў «Фэйсбуку», дасць фору любому шэф-повару. Пра посны [...]

Падрабязней ›

«У жыцці вельмі важна дачакацца свайго чалавека»

05.10.2013 00:54каментарыяў: 2
«У жыцці вельмі важна дачакацца свайго чалавека»

Сцісла пра галоўнае Не так даўно заўважыла, што нічога ў жыцці не адбываецца проста так. Усе нашы дзеянні і рашэнні рана ці позна прыносяць свае плады.Злуюся, калі бачу несправядлівасць, безадказнасць, глупства. Мяркую пра людзей не па словах, а па ўчынках. Магчыма, шлях да сэрца мужчыны ляжыць праз страўнік. Але гэта [...]

Падрабязней ›