ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

29.05.2015 17:16каментарыяў: 0
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Принят Палатой представителей 13 мая 2015 года Одобрен Советом Республики 20 мая 2015 года Статья 1. Освободить от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной [...]

Падрабязней ›

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь па пытаннях супрацьдзеяння незаконнаму абарачэнню наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсараў або аналагаў»

04.02.2015 00:02каментарыяў: 0
Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь па пытаннях супрацьдзеяння незаконнаму абарачэнню наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсараў або аналагаў»

Пры­ня­ты Па­ла­тай прад­стаў­ні­коў   15 сту­дзе­ня 2015 го­да Ухва­ле­ны Са­ве­там Рэс­пуб­лі­кі             15 студзеня 2015 го­да Ар­ты­кул 1. Унес­ці ў Кры­мі­наль­ны ко­дэкс Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 1999 го­да (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 111, 2/1242; [...]

Падрабязней ›

Закон Рэспублікі Беларусь Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб гарантаваным кампенсаванні банкаўскіх укладаў (дэпазітаў) фізічных асоб»

17.01.2015 00:36каментарыяў: 0
Закон Рэспублікі Беларусь Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь  «Аб гарантаваным кампенсаванні банкаўскіх укладаў (дэпазітаў) фізічных асоб»

Ухва­ле­ны Са­ве­там Рэс­пуб­лі­кі 18 снеж­ня 2014 го­да Ар­ты­кул 1. Унес­ці ў За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 8 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб га­ран­та­ва­ным кам­пен­са­ван­ні бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) фі­зіч­ных асоб» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 172, 2/1466; 2009 г., № 171, 2/1593) на­ступ­ныя да­паў­нен­ні і змя­нен­ні: 1. У ар­ты­ку­ле [...]

Падрабязней ›

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб пахаванні і пахавальнай справе»

08.01.2015 15:20каментарыяў: 0

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 11 снежня 2014 года Ухвалены Саветам Рэспублікі 18 снежня 2014 года Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 12 лістапада 2001 года «Аб пахаванні і пахавальнай справе» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804; 2007 г., № 170, 2/1344; 2008 г., № [...]

Падрабязней ›

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай інфармацыі»

23.12.2014 00:08каментарыяў: 0
Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай інфармацыі»

Пры­ня­ты Па­ла­тай прад­стаў­ні­коў   17 снеж­ня 2014 го­да Ухва­ле­ны Са­ве­там Рэс­пуб­лі­кі             18 снеж­ня 2014 го­да Ар­ты­кул 1. Унес­ці ў За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 17 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 196, 2/1524) на­ступ­ныя да­паў­нен­ні і змя­нен­ні: 1. У ар­ты­ку­ле [...]

Падрабязней ›

Закон Рэспублікі Беларусь Аб ратыфікацыі Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе

14.10.2014 00:38каментарыяў: 0
Закон Рэспублікі Беларусь Аб ратыфікацыі Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе

Ар­ты­кул 1. Ра­ты­фі­ка­ваць Да­га­вор аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, пад­пі­са­ны ў г. Аста­не 29 мая 2014 го­да (да­лей — Да­га­вор), з на­ступ­най за­явай: «Рэс­пуб­лі­ка Бе­ла­русь за­яў­ляе, што доб­ра­сум­лен­на бу­дзе вы­кон­ваць свае аба­вя­за­цель­ствы ў рам­ках Да­га­во­ра і ажыц­ця­віць ін­шыя ме­ры па яго рэа­лі­за­цыі пры ўмо­ве, што да гэ­та­га мо­ман­ту на трох­ба­ко­вай або двух­ба­ко­вай [...]

Падрабязней ›

Закон Рэспублікі Беларусь

02.08.2013 17:13каментарыяў: 0
Закон Рэспублікі Беларусь

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 17 красавіка 2013 года Ухвалены Саветам Рэспублікі 3 мая 2013 года Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2009 года «Аб электронным дакуменце і электронным лічбавым подпісе» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665) наступныя змяненні і дапаўненні: 1. У [...]

Падрабязней ›