Шукаем пытанні, а не адказы

11.06.2015 00:48каментарыяў: 0
Уваход у музей.

Ніколі не трэба верыць тым, хто піша пра падарожжы напышліва і мудрагеліста. Які-небудзь аматар прыгожай славеснасці ў сваім эксцэнтрычным, на яго думку, опусе можа, безумоўна, напісаць і так: прыязджайце, маўляў, у Ветку — «і ўсе таямніцы гэтага горада, яго паданні і міфы адкрыюцца перад вамі, як жыватворны выток наталяе душу [...]

Падрабязней ›

Жылібер у Гародні.

14.05.2015 00:13каментарыяў: 0
Жылібер у Гародні.

Падарожжа-рэканструкцыя У адзін з кастрычніцкіх дзён 1775 года межы Гародні, якая ўяўляла з сябе мешанку драўляных пабудоў, мураванак і палацаў на розных стадыях узвядзення і разбурэння, перасек экіпаж, нагружаны цяжкімі куфрамі. У куфрах тых — кнігі ды медыцынскае абсталяванне, насенне ды саджанцы розных раслін, гербарый, прылады для астранамічных (гэта значыць, [...]

Падрабязней ›

І гэта ўсё пра яе

19.03.2015 00:41каментарыяў: 0
І гэта ўсё пра яе

Паслядоўнікам Падарожжа ў Сынкавічы ўдала спалучаецца з паломніцтвам у Жыровіцкі манастыр. Але ў такім выпадку вельмі крыўдна будзе прапусціць, не пабачыць магілу згаданага святара — Плакіда Янкоўскага. А каб не прапусціць, трэба ведаць, што ў склад Жыровіцкай абіцелі ўваходзіць невялічкая старая драўляная цэркаўка на мясцовых могілках. Там усталявана пліта з [...]

Падрабязней ›

«Нумар люкс» і дом з мезанінам

05.02.2015 00:59каментарыяў: 0
«Нумар люкс»  і дом з мезанінам

«Нумар люкс» з высокай «столлю» неба Гомельшчыны выходзіў акурат на бераг рэчкі. Рэчка тая хоць і называлася Бярэзінай, але воды яе ўжо праз сотню метраў мянялі прапіску — уліваліся ў Днепр. Мы занялі гэты «нумар», загнаўшы свой шэранькі «шатл» у «гараж» пад дзічкай, ледзь толькі пыл ад колаў папярэдніх турыстаў [...]

Падрабязней ›

Карціна Рэпіна «Здраўнёва»

24.12.2014 00:39каментарыяў: 0
Карціна Рэпіна «Здраўнёва»

Ка­лі ста­рая Маск­ва ў ін­тэ­ле­кту­а­ла ся­рэд­няй ру­кі аса­цы­ю­ец­ца з Гі­ля­роў­скім, то ста­ры Ві­цебск у яго па­ві­нен быць за­па­ра­ле­ле­ны з не менш слаў­ным проз­ві­шчам Ні­кі­фа­роў­ска­га. Пры­нам­сі, з апі­са­ны­мі Мі­ка­ла­ем Якаў­ле­ві­чам ап­тэ­кай кан­ца ХІХ ста­год­дзя, што рэ­кла­муе ся­бе шклян­ка­мі, поў­ны­мі ап­ты­міс­тыч­на на­стро­е­ных п’я­вак, ці цы­руль­няй, у якую за­пра­шае гра­ма­дзя­нін з на­па­ло­ву па­стры­жа­най [...]

Падрабязней ›

Да Ажэшкі з любоўю

27.11.2014 00:29каментарыяў: 0
Да Ажэшкі з любоўю

Чым звычайны падарожнік адрозніваецца ад апантанага? Першы паедзе ў Гродна, каб убачыць як мага болей тамтэйшага за адзін раз. Метадычна, з картай у руках, ён наведае ўсё, што толькі можна: стары і новы замкі, дом масонаў і аптэку езуітаў, асабняк Масальскіх, «басняцкую» хатку і шкатулку-Каложу на стромкім беразе… А ў выніку ніколі не даведаецца, якое дакладна адценне маюць шпалеры [...]

Падрабязней ›

Вялікая вылазка да Бенядыкта Тышкевіча,

16.10.2014 00:28каментарыяў: 0
Так ёсць.

або Ся­мей­ная аван­ту­ра на бе­ра­зе Іс­ла­чы Я люб­лю пра­чы­нац­ца ра­на. І га­лоў­нае — каб ні­хто не за­даў пы­тан­ня кштал­ту: «На­вош­та ўспа­ро­ла­ся?». У дні «вя­лі­кіх вы­ла­зак», якія зда­ра­юц­ца так час­та, як гэ­та толь­кі маг­чы­ма для шмат­дзет­най сям’і ў пяць ча­ла­век з гас­па­дар­кай па­ме­рам у два аква­ры­у­мы, та­кое пы­тан­не ад­мя­ня­ец­ца са­мо ся­бой: [...]

Падрабязней ›