Каб зямля не пуставала

18.06.2015 00:06каментарыяў: 0
Каб зямля не пуставала

Адменена жорсткае абмежаванне на продаж нерухомасці, якая была пабудавана на льготных участках Днямі кіраўніком дзяржавы быў падпісаны Указ №244 «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў ва ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь», якім удасканальваецца заканадаўства аб ахове і выкарыстанні зямель. Дазвол на продаж даюць выканкамы Прынятым дакументам прадугледжваецца магчымасць адчужаць (прадаваць, дарыць, абменьваць [...]

Падрабязней ›

Інвестыцыйны клімат — спрыяльны

04.06.2015 00:01каментарыяў: 0
Інвестыцыйны клімат — спрыяльны

Кіраўніцтва Гродзенскага аблвыканкама мае намер не проста палепшыць інвестыцыйны клімат рэгіёна, а зрабіць яго самым спрыяльным у краіне. Тры пытанні «Звязды» — да старшыні абласнога камітэта эканомікі Андрэя СВІРЫДАВА. — Усе рэгіёны знаходзяцца ў аднолькавых эканамічных і заканадаўчых умовах. На чым жа грунтуецца ўпэўненасць, што ўмовы для бізнесу, інвестыцый на Гродзеншчыне [...]

Падрабязней ›

Другое жыццё Цінявіч

02.06.2015 00:57каментарыяў: 0
Іван Ра­дзю­ке­віч ра­зам з удзель­ні­ка­мі прэс-ту­ра за сяў­бой лу­бі­ну.

Як энтузіясты з Мінска вёску адрадзілі. У вёску Цінявічы Карэліцкага раёна, якая яшчэ 5 гадоў таму лічылася не проста неперспектыўнай, а ўвогуле страчанай для гэтых мясцін, нядаўна з‘ехаліся людзі не толькі з навакольных мясцін, але і з Мінска, іншых рэгіёнаў Беларусі. Гаспадары сялянскай гаспадаркі «Белыя лугі» арганізавалі для іх фестываль [...]

Падрабязней ›

Каб актыўней куплялі беларускае

Каб актыўней куплялі беларускае

Слоган «Купляй беларускае!» па-ранейшаму актуальны і нават стаў своеасаблівым брэндам. Нядаўна ў Віцебску працавала выстава, на якой прадставілі вытворчы патэнцыял усяго Прыдзвінскага рэгіёна. Адбылася і нарада па пытаннях насычэння ўнутранага рынку нашымі ж таварамі. Яе вынікі пракаментаваў Алег Мацкевіч, намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама. — Якім чынам, на ваш погляд, можна [...]

Падрабязней ›

Гідраэнергетыка на Нёмане: «за» і «супраць»

29.01.2015 00:47каментарыяў: 0
Гідраэнергетыка на Нёмане:  «за» і «супраць»

Калі ствараецца аб’ект, што звязаны з выкарыстаннем прыродных рэсурсаў, то заўсёды прысутнічаюць «за» і «супраць». Не з’яўляецца выключэннем, зразумела, і гідраэнергетыка. Так, мы атрымліваем даволі танную па сабекошце электраэнергію, што вельмі важна ў нашых умовах з пункту гледжання скарачэння залежнасці ад імпартных паставак прыроднага газу. Але ёсць і іншыя аргументы, [...]

Падрабязней ›

Маніторынг і адпаведныя рашэнні

23.12.2014 00:58каментарыяў: 0
Маніторынг і адпаведныя рашэнні

Упраў­лен­ню ганд­лю і па­слуг Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма да­дзе­на да­ру­чэн­не за­бяс­пе­чыць усе кра­мы воб­лас­ці ай­чын­ны­мі та­ва­ра­мі ў не­аб­ход­ных аб’­ёмах, каб за­да­во­ліць уз­нік­лы па­вы­ша­ны по­пыт на пра­мыс­ло­выя і хар­чо­выя та­ва­ры. Та­кое да­ру­чэн­не даў на апа­рат­най на­ра­дзе стар­шы­ня Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ула­дзі­мір Двор­нік. Кі­раў­нік рэ­гі­ё­на ад­зна­чыў, што ў сі­ту­а­цыі, ка­лі па ней­кіх пры­чы­нах рэз­ка па­вя­ліч­ва­ец­ца [...]

Падрабязней ›

Экс-дармаеду — 10 мільёнаў!

04.11.2014 00:53каментарыяў: 0
Экс-дармаеду — 10 мільёнаў!

На Віцебшчыне ведаюць, як перавыхоўваць Няма сумненняў у тым, што з дармаедамі, якія афіцыйна не працуюць, асабліва цырымоніцца не будуць. Калі ты не інвалід — працуй! Калі працуеш падпольна, легалізуйся і плаці падаткі. А як жа яшчэ? Нікому і нічога не павінен, буду піць і гуляць — за кошт сваякоў ці яшчэ [...]

Падрабязней ›

Энер­ге­тыч­ная «біт­ва» мяс­цо­ва­га ўзроў­ню

11.09.2014 02:23каментарыяў: 0
Энер­ге­тыч­ная «біт­ва» мяс­цо­ва­га ўзроў­ню

Вый­граць яе — зна­чыць у бу­ду­чы­ні жыць у бяс­пе­цы У Мар’­і­най Гор­цы прэ­зен­та­ва­лі план дзе­ян­няў для ўстой­лі­ва­га энер­ге­тыч­на­га раз­віц­ця Пу­ха­віц­ка­га ра­ё­на, пра­ца над якім вя­ла­ся з 2012 го­да ў рам­ках пра­ек­та «Пра­соў­ван­не энер­га­збе­ра­галь­ных тэх­на­ло­гій і ад­наў­ляль­ных кры­ніц энер­гіі на мяс­цо­вым уз­роў­ні». Ад­мыс­ло­вую пра­гра­му з усі­мі пад­лі­ка­мі зра­бі­лі спе­цы­я­ліс­ты Цэнт­ра эка­ла­гіч­ных ра­шэн­няў пры пад­трым­цы Пу­ха­віц­ка­га [...]

Падрабязней ›

Рэ­гі­ён, пры­ця­галь­ны для біз­не­су

09.06.2014 23:03каментарыяў: 0
Рэ­гі­ён, пры­ця­галь­ны для біз­не­су

Леп­шы го­рад для біз­не­су — та­кі ста­тус Ашмя­ны атры­ма­лі ў 2011 го­дзе. З та­го ча­су прай­шло ўжо тры га­ды, але рэ­гі­ён па-ра­ней­ша­му з’яў­ля­ец­ца пры­ця­галь­ным як для мяс­цо­вых, так і для за­меж­ных ін­вес­та­раў. Пра сюр­пры­зы, якія ча­ка­юць жы­ха­роў ра­ё­на і ту­рыс­таў, рас­па­вёў «Звяз­дзе» стар­шы­ня Ашмян­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Мі­ра­слаў CАРАСЕК. — Мі­ра­слаў Эд­мун­да­віч, [...]

Падрабязней ›

Ад­куль у бюд­жэ­це гро­шы? За­ра­бі­лі!

20.05.2014 22:43каментарыяў: 0
Ад­куль у бюд­жэ­це гро­шы? За­ра­бі­лі!

У По­лац­кім ра­ё­не сель­са­ве­ты ўсё больш за­раб­ля­юць са­мі. З не­ка­то­рых кры­ніц аб’­ём па­паў­нен­ня бюд­жэ­ту скла­дае сот­ні міль­ё­наў руб­лёў што­год. Але і ін­шыя, не­вя­лі­кія, да­хо­ды — так­са­ма пра­грэс. З’яў­ля­юц­ца і но­выя па­ды­хо­ды да маг­чы­мас­ці «атрым­лі­ваць ка­пей­ку». — Па­куль што ў цэ­лым По­лац­кі ра­ён да­ту­ец­ца — пры­клад­на на 30%. На­га­даю, што ра­ён [...]

Падрабязней ›

Дзе вы­раб­ля­юць ідэа­льны рап­са­вы алей?

17.04.2014 02:02каментарыяў: 0
Дзе вы­раб­ля­юць ідэа­льны рап­са­вы алей?

На­пры­кан­цы мі­ну­ла­га го­да Го­мель­скі тлу­шча­вы кам­бі­нат увёў у экс­плу­а­та­цыю цэх ра­фі­на­цыі, він­тэ­ры­за­цыі і дэ­за­да­ра­цыі алею бес­пе­ра­пын­на­га дзе­ян­ня ма­гут­нас­цю 140 тон у су­ткі. Тлу­шча­вы кам­бі­нат спе­цы­я­лі­зу­ец­ца на­огул на вы­твор­час­ці мар­га­ры­наў, ма­я­нэ­зу, алею і мы­ла. Прад­пры­ем­ства, якое з’яў­ля­ец­ца са­мым буй­ным у кра­і­не вы­твор­цам алей­на-тлу­шча­вай пра­дук­цыі, пас­ля­доў­на ажыц­цяў­ляе тэх­ніч­нае пе­ра­ўзбра­ен­не. — Ле­тась мы [...]

Падрабязней ›

«Аф­ры­кан­скія» страс­ці

«Аф­ры­кан­скія» страс­ці

Пра­фі­лак­ты­ка су­праць чу­мы сві­ней за­кра­ну­ла ін­та­рэ­сы вяс­коў­цаў Мсці­слаў­ска­га ра­ё­на. На­го­дай для ка­ман­дзі­роў­кі ў гэ­ты ра­ён стаў зва­рот жы­ха­роў аг­ра­га­рад­коў Ся­лец і Пад­луж­жа. Абу­раль­ныя па­ру­шэн­ні, пра якія па­ве­дам­ляў не­вя­до­мы ад­ра­сант, іс­на­ва­лі, па яго сло­вах, на ад­ной са сві­на­га­доў­чых фер­маў ра­ё­на. І гэ­та ў той час, ка­лі ўсе на­во­кал за­кла­по­ча­ны не­да­пу­шчэн­нем рас­паў­сюдж­ван­ня [...]

Падрабязней ›

Два міль­ё­ны ту­рыс­таў у год: ам­бі­цыі ці рэ­аль­насць?

16.04.2014 00:23каментарыяў: 0
Два міль­ё­ны ту­рыс­таў у год: ам­бі­цыі ці рэ­аль­насць?

Ка­ар­ды­на­цый­ны са­вет Брэсц­ка­га абл­вы­кан­ка­ма па куль­тур­на-гіс­та­рыч­най спад­чы­не на гэ­ты раз аб­мяр­коў­ваў тэ­му раз­віц­ця тэ­ры­то­рый ва­кол ме­ма­ры­яль­на­га комп­лек­су «Брэсц­кая крэ­пасць-ге­рой». Па вы­ні­ках па­ся­джэн­ня ство­ра­на ра­бо­чая гру­па пад кі­раў­ніц­твам гу­бер­на­та­ра Кан­стан­ці­на Су­ма­ра, якая бу­дзе ажыц­цяў­ляць ка­ар­ды­на­цыю пра­ек­та «Брэст‑2019». Кан­цэп­цыю пра­ек­та ко­рат­ка прэ­зен­та­ваў на са­ве­це стар­шы­ня праў­лен­ня мяс­цо­ва­га даб­ра­чын­на­га «Фон­ду раз­віц­ця Брэсц­кай крэ­пас­ці» [...]

Падрабязней ›

Спа­кой­на і без аў­ра­лаў

08.04.2014 00:08каментарыяў: 0
Спа­кой­на і без аў­ра­лаў

Сё­ле­та пе­рад сель­ска­гас­па­дар­чы­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі Го­мель­шчы­ны ста­іць ам­бі­цы­ёз­ная за­да­ча — за­бяс­пе­чыць ва­ла­вы збор збож­жа ра­зам з зер­нем ку­ку­ру­зы на ўзроў­ні 1,38 млн тон. — Пры ўмо­ве вы­ка­нан­ня тэх­на­ло­гій з нашых пло­шчаў мож­на са­браць за­пла­на­ва­ную коль­касць збож­жа, на­ват ка­лі на­двор’е не бу­дзе вель­мі спры­яць, — ад­зна­чае на­чаль­нік упраў­лен­ня рас­лі­на­вод­ства ка­мі­тэ­та па сель­скай гас­па­дар­цы [...]

Падрабязней ›

Праг­ма­тыч­ны ін­та­рэс

04.04.2014 01:24каментарыяў: 0
Праг­ма­тыч­ны ін­та­рэс

У Сма­ля­віц­кім ра­ё­не до­ля ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су ад­па­вя­дае па­каз­чы­ку раз­ві­тых еў­ра­пей­скіх кра­ін Па­ста­ян­ная ка­мі­сія Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў па бюд­жэ­це і фі­нан­сах пра­вя­ла вы­яз­ное па­ся­джэн­не ў го­ра­дзе Сма­ля­ві­чы, пры­све­ча­нае ўдзе­лу ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су ў фар­мі­ра­ван­ні рэс­пуб­лі­кан­ска­га і мяс­цо­ва­га бюд­жэ­таў. «Ста­ра­ем­ся не пе­ра­шка­джаць. Па маг­чы­мас­ці» — Мы вы­бра­лі Сма­ля­ві­чы, та­му што [...]

Падрабязней ›

Як «рэ­фар­ма­ва­лі» спа­жыў­ка­а­пе­ра­цыю Гро­дзен­шчы­ны

Як «рэ­фар­ма­ва­лі» спа­жыў­ка­а­пе­ра­цыю Гро­дзен­шчы­ны

Рэ­ар­га­ні­за­цыя пры­вя­ла да… па­гар­шэн­ня па­каз­чы­каў па ўсіх ві­дах эка­на­міч­най дзей­нас­ці Кі­раў­ніц­тва Гро­дзен­ска­га аб­лспа­жыў­та­ва­рыст­ва не ро­біць не­аб­ход­ных за­ха­даў па вы­ка­нан­ні да­ру­чэн­няў Прэ­зі­дэн­та, да­дзе­ных 8 лю­та­га 2013 го­да на агуль­ным схо­дзе прад­стаў­ні­коў рэс­пуб­лі­кан­ска­га са­ю­за спа­жы­вец­кіх та­ва­рыст­ваў, па­тра­ба­ван­няў га­лі­но­вай пра­гра­мы раз­віц­ця спа­жы­вец­кай ка­а­пе­ра­цыі на 2011-2015 га­ды і ін­шых да­ку­мен­таў. Та­кая вы­сно­ва зроб­ле­на ка­ле­гі­яй Ка­мі­тэ­та [...]

Падрабязней ›