Кісцяні і Мадора

09.04.2015 01:00каментарыяў: 2
Кісцяні і Мадора

На вашы пытанні адказвае старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры НАН Беларусі Ігар КАПЫЛОЎ Заўсёды з задавальненнем чытаю «Звязду» і краязнаўчыя матэрыялы. Буду вельмі ўдзячная, калі дапаможаце мне разабрацца з гісторыяй паходжання назваў маёй роднай вёскі Кісцяні, якая знаходзіцца ў Гомельскай вобласці Рагачоўскага раёна, і суседняй з ёй вёскі Мадора. І [...]

Падрабязней ›

Шчыра пра культуру

21.02.2015 00:10каментарыяў: 5
Шчыра пра культуру

Міністр культуры Барыс Святлоў прыехаў у рэдакцыю «Звязды», каб адказаць на пытанні нашых чытачоў. Падчас «прамой лініі» тэлефон не змаўкаў, так што ў нас не было магчымасці ўставіць што-кольвечы сваё. Але галоўнае — вынік, які мы сёння і публікуем. У «топе» аказаліся пытанні і прапановы па бібліятэчнай справе, беларускай мове, архітэктурных помніках і кінапраектах. Выратаваць і захаваць — У Магілёўскай вобласці цяжкае становішча [...]

Падрабязней ›

Лапатнікі — ад «лапацець»?

23.12.2014 00:03каментарыяў: 1

Доб­ры дзень! Вель­мі ці­ка­ва вы­свет­ліць што-не­будзь пра па­хо­джан­не наз­вы вёс­кі Ла­пат­ні­кі Ві­цеб­скай воб­лас­ці. Вёс­ка па­зна­ча­на на ста­рых кар­тах ХVІІІ ста­год­дзя. Ста­ра­жы­лы рас­па­вя­да­лі пра тое, што ка­лісь­ці жы­ха­ры вёс­кі пля­лі лап­ці, — ад­сюль і наз­ва. Су­стра­каў­ся мне яшчэ і ар­ты­кул пра ла­пат­ні­цу — раз­на­від­насць ру­сал­кі. Да та­го ж наз­ва маг­ла ўтва­рыц­ца ад ра­чул­кі, [...]

Падрабязней ›

«Народ, які абуджаецца, не патрабуе нянек»

04.11.2014 00:44каментарыяў: 0
«Народ, які абуджаецца, не патрабуе нянек»

Знаны археолаг, этнограф і грамадскі дзеяч Вандалін Шукевіч нарадзіўся ў 1852 годзе ў маёнтку каля вёскі Нача на Лідчыне. У гэты час зусім недалёка ад Начы, у маёнтку Шаўры, яшчэ працаваў вялікі гісторык гістарычнай Літвы Тэадор Нарбут. Верагодна, само паветра гэтых мясцін — сэрца старадаўняй Літвы — нарадзіла ў абодвух даследчыках вялікае замілаванне [...]

Падрабязней ›

Палонка, Руда-Яварская, Капці

Палонка, Руда-Яварская, Капці

На вашы пытанні адказвае старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры НАН Беларусі Ігар КАПЫЛОЎ Я даўно марыў даведацца гісторыю паходжання назваў вёсак, у якіх пажыў і папрацаваў за свае 83 гады. Я настаўнік матэматыкі, выкладаў у розных вясковых школах Беларусі. Цяпер, выйшаўшы на пенсію, стаў збіраць матэрыялы пра гэтыя вёскі. Прашу надрукаваць [...]

Падрабязней ›

Дворышча

23.09.2014 00:50каментарыяў: 0
Дворышча

Мяне цікавіць назва і гістарычнае мінулае вёскі, у якой я нарадзіўся і вырас, — Дворышча. У наш час яна ўваходзіць у склад горада Мінска і згубіла сваю ранейшую назву. Тэрытарыяльна яна размяшчаецца паміж мікрараёнамі Паўднёвы Захад і Малінаўка ў межах вуліц Касманаўтаў, Ясеніна, Громава, праспекта Дзяржынскага. Ведаю, што вёска існавала яшчэ да [...]

Падрабязней ›

Анісімавічы і Дзераўная

29.04.2014 00:29каментарыяў: 0

Нам да­слаў ліст чы­тач Аляк­сей Шчар­ба­цэ­віч з вёс­кі Па­гон­ка Ба­ра­на­віц­ка­га ра­ё­на. Ён про­сіць па­тлу­ма­чыць наз­ву яго род­най вёс­кі Ані­сі­ма­ві­чы (ка­лісь­ці Каў­пе­ніц­ка­га сель­са­ве­та, ця­пер гэ­та ву­лі­ца Ані­сі­маў­ская ў Ба­ра­на­ві­чах), а так­са­ма вёс­кі Дзе­раў­ная (Сло­нім­скі ра­ён Гро­дзен­скай воб­лас­ці), у якой ён шмат гадоў на­стаў­ні­чаў. Ад­каз­вае стар­шы­ня На­цы­я­наль­най та­па­ні­міч­най ка­мі­сіі Ака­дэ­міі на­вук Бе­ла­ру­сі Ігар [...]

Падрабязней ›

Будынкі знікаюць — назвы застаюцца

31.03.2014 23:56каментарыяў: 0

Збіраючы звесткі пра родную вёску, мы наткнуліся ў інтэрнэце на дзіўную назву «Сядзіба Грабоўскіх», змешчаную пад фотаздымкам нашага тарноўскага палаца. Аднак ніякі Грабоўскі тут ніколі не ўладарыў — аўтары сайта памыліліся. Гэтая недарэчнасць навяла нас на думку: пакуль не позна, трэба сабраць і апрацаваць мясцовыя назвы палёў, лясоў, дарог, садоў [...]

Падрабязней ›

Назвы прыдумаў Днепр

18.03.2014 00:44каментарыяў: 1
Назвы прыдумаў Днепр

Пра ба­га­тую гіс­то­рыю Лу­чы­на, што ў Ра­га­чоў­скім ра­ё­не, мож­на рас­каз­ваць шмат. Са­праўд­нае ба­гац­це — мяс­цо­выя та­по­ні­мы. Жыц­цё на ра­цэ, а тым больш та­кой знач­най, як Днепр (не­ка­лі — Непр, Да­на­прас, Ба­рыс­фен), на­бы­вае асаб­лі­выя якас­ці, уз­ба­га­чае ўяў­лен­не і на­дае знач­нас­ці ўся­му, што ад­бы­ва­ец­ца на­во­кал. Праз па­ста­ян­ныя ста­сун­кі лю­дзей на ра­цэ са ста­ра­жыт­ных ча­соў [...]

Падрабязней ›

Я на Крынічнай. А дзе Радніковая?

18.02.2014 00:36каментарыяў: 5
Я на Крынічнай. А дзе Радніковая?

Або ча­му вы­клі­кае спрэч­кі но­вы пра­ект за­ко­на пра геа­гра­фіч­ныя наз­вы Згод­на са зме­на­мі, якія хо­чуць унес­ці ў за­ка­на­даў­ства, наз­вы геа­гра­фіч­ным аб’­ек­там у на­шай кра­і­не мож­на бу­дзе да­ваць не толь­кі па-бе­ла­рус­ку (як ця­пер), але і па-рус­ку. Та­кі крок, ка­лі ён бу­дзе пры­ня­ты, па­гра­жае не толь­кі стра­тай на­цы­я­наль­най та­па­ні­міі, але і знач­ны­мі [...]

Падрабязней ›