Ад савецкага мінулага да сучаснасці

07.08.2015 00:07каментарыяў: 0
Ад савецкага мінулага да сучаснасці

Нашу краіну час ад часу папракаюць тым, што яна мае моцную сувязь з савецкім мінулым, некаторыя нават называюць беларускаю дзяржаву савецкай і камуністычнай пасярод мора ліберальнага капіталізму. Новы твар сацыялізму Падаецца, што такое сцвярджэнне з’яўляецца як справядлівым, так і некарэктным адначасова. Сапраўды, афіцыйны Мінск не адмаўляе пераемнасці ад БССР, герб, [...]

Падрабязней ›

Македония: внутренний конфликт или «второй фронт» холодной войны?

21.07.2015 00:40каментарыяў: 0
Македония: внутренний конфликт или «второй фронт» холодной войны?

В апреле-мае 2015 года внимание международного сообщества было сосредоточено на политических событиях, происходящих в небольшой балканской стране Македонии. В то время македонское государство столкнулось с фактически синхронными вызовами национальной безопасности: в столице страны городе Скопье произошла попытка насильственного захвата власти согласно печально известным сценариям «цветной революции», а третий по величине [...]

Падрабязней ›

Там, дзе гэта толькі магчыма

20.05.2015 00:55каментарыяў: 0
Там, дзе гэта толькі магчыма

Чаго чакаць ад новай палітыкі Еўрапейскага саюза? Кіруючыя колы Еўрапейскага Саюза сур’ёзна задумваюцца пра змену асобных прынцыпаў знешняй палітыкі, у першую чаргу так званай еўрапейскай палітыкі суседства, якая была задумана ў 2003 годзе як інструмент рэалізацыі інтарэсаў ЕС у адносінах з суседнімі дзяржавамі. Падобныя трансфармацыі закранаюць і Беларусь, бо наша [...]

Падрабязней ›

Саюз — непарушны

18.03.2015 00:32каментарыяў: 0
Саюз — непарушны

Нягледзячы на праблемы, Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі мае і дасягненні, і перспектывы Беларуска-расійскія адносіны заўсёды з’яўляліся ключавым напрамкам для афіцыйных Масквы і Мінска. Між тым, нягледзячы на сур’ёзныя вынікі інтэграцыі і наяўнасць профільных СМІ, працэсы, якія адбываюцца ў Саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, не заўсёды вядомыя і не заўсёды [...]

Падрабязней ›

Асвенцым: Гадавіна вызвалення

28.01.2015 00:14каментарыяў: 0
Асвенцым: Гадавіна вызвалення

Хлус­ня гіс­та­рыч­ных рэ­ві­зі­я­ніс­таў і абу­джэн­не на­цы­я­наль­на­га го­на­ру. Жу­дас­ны комп­лекс кан­цэнт­ра­цый­ных ла­ге­раў смер­ці, дзе, згод­на з афі­цый­ны­мі звест­ка­мі, кар­ны­мі част­ка­мі СС бы­ло зні­шча­на больш за 1 міль­ён 400 ты­сяч ча­ла­век, быў вы­зва­ле­ны вой­ска­мі 1-га Укра­ін­ска­га фрон­ту пад ка­ман­да­ван­нем мар­ша­ла Ко­не­ва 70 год та­му — 27 сту­дзе­ня 1945 го­да. Па­мяць не яд­нае У [...]

Падрабязней ›

Тест на государственность

27.01.2015 00:15каментарыяў: 0
Тест на государственность

Украинским политикам необходимо, наконец, задуматься о национальных интересах.   Очередное обострение ситуации в Украине еще раз вынуждает задуматься о том, насколько политическим лидерам безразличны интересы рядовых граждан, от имени и по поручению которых якобы обязаны действовать властьпридержащие. К сожалению, «минские договоренности», которые с такой радостью были встречены жителями Донецкой и [...]

Падрабязней ›

Даследаваць — не хлусіць

20.01.2015 00:26каментарыяў: 4
Даследаваць — не хлусіць

З набліжэннем даты прэзідэнцкіх выбараў партыі, разнастайныя грамадскія арганізацыі і рухі, што большы час знаходзяцца ў стане «зімовай спячкі», актывізуюцца, пачынаюць праводзіць пасяджэнні і нарады, ладзяць акцыі ды праз СМІ спрабуюць прыцягнуць увагу патэнцыйных выбаршчыкаў да сваёй дзейнасці. Шэрая сфера: сацыялогія ці паліттэхналогія? На жаль, не заўжды гэткая актывізацыя спрыяе [...]

Падрабязней ›

Асэнсоўваючы шматвектарную палітыку

17.01.2015 00:06каментарыяў: 0
Асэнсоўваючы шматвектарную палітыку

Вы­сту­па­ю­чы ў чац­вер на па­за­чар­го­вай се­сіі пар­ла­мен­та, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што Бе­ла­русь бу­дзе мэ­та­на­кі­ра­ва­на імк­нуц­ца да нар­ма­лі­за­цыі ад­но­сін з кра­і­на­мі За­ха­ду. Пры гэ­тым бе­ла­рус­кі лі­дар за­клі­каў «ні­ко­га не хва­ля­вац­ца» на гэ­ты конт. Гэ­тая дум­ка Прэ­зі­дэн­та вы­гля­дае до­сыць ці­ка­вай, бо, на пер­шы по­гляд, ні­чо­га над­звы­чай­на­га ў тым, што су­ве­рэн­ная еў­ра­пей­ская кра­і­на [...]

Падрабязней ›

Разам — лягчэй

30.12.2014 00:08каментарыяў: 0
Разам — лягчэй

23 снеж­ня ў Маск­ве ад­бы­ло­ся чар­го­вае па­ся­джэн­не Са­ве­та ка­лек­тыў­най бяс­пе­кі кра­ін АДКБ з удзе­лам пер­шых асоб дзяр­жаў-удзель­ніц. Яшчэ на­пя­рэ­дад­ні, у рам­ках су­стрэ­чы кі­раў­ні­коў знеш­не­па­лі­тыч­ных ве­дам­стваў, мі­ніст­раў аба­ро­ны і сак­ра­та­роў на­цы­я­наль­ных са­ве­таў бяс­пе­кі быў уз­год­не­ны шэ­раг да­ку­мен­таў аб су­пра­цоў­ніц­тве ў вай­ско­вай, вай­ско­ва-пра­мыс­ло­вай сфе­рах, ба­раць­бе з тэ­ра­рыз­мам, про­ці­дзе­ян­ні нар­ка­ма­ніі і вы­клі­кам ін­фар­ма­цый­най [...]

Падрабязней ›

Каму патрэбны «харчовыя войны»?

02.12.2014 00:16каментарыяў: 0
Каму патрэбны «харчовыя войны»?

У ганд­лё­ва-эка­на­міч­ных ста­сун­ках па­між Рэс­пуб­лі­кай Бе­ла­русь і Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй уз­нік­лі чар­го­выя цяж­кас­ці. З кан­ца ліс­та­па­да ра­шэн­нем Рас­сель­гас­на­гля­ду быў аб­ме­жа­ва­ны экс­парт пра­дук­цыі шэ­ра­гу ай­чын­ных прад­пры­ем­стваў хар­чо­вай пра­мыс­ло­вас­ці на ра­сій­скі ры­нак, а так­са­ма за­ба­ро­не­ны тран­зіт бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі праз тэ­ры­то­рыю РФ у трэ­ція кра­і­ны. У якас­ці прэ­тэн­зій ра­сій­ска­га кант­роль­на­га ор­га­на гу­чаць як не­вы­ка­нан­не [...]

Падрабязней ›

Ці здолее Беларусь стаць дзелавым цэнтрам кантынента?

01.11.2014 00:58каментарыяў: 0
Ці здолее Беларусь стаць дзелавым цэнтрам кантынента?

На­спе­ла не­аб­ход­насць но­ва­га фар­ма­ту су­пра­цоў­ніц­тва па­між на­шай кра­і­най і ЕС У Мін­ску ад­быў­ся «круг­лы стол» на тэ­му «Ак­ту­аль­ныя пы­тан­ні бе­ла­рус­ка-еў­ра­пей­скіх ад­но­сін», ар­га­ні­за­ва­ны ін­фар­ма­цый­ным пунк­там Са­ве­та Еў­ро­пы і ана­лі­тыч­ным цэнт­рам ЕСО­ОМ у су­пра­цоў­ніц­тве з Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным уні­вер­сі­тэ­там. Ай­чын­ныя і за­меж­ныя ву­чо­ныя, дып­ла­ма­ты, экс­пер­ты, жур­на­ліс­ты зноў звяр­ну­лі­ся да ня­прос­тай тэ­мы ад­но­сін па­між [...]

Падрабязней ›

Пазітыўны парадак дня

04.10.2014 00:15каментарыяў: 0
Пазітыўны парадак дня

Бе­ла­рус­кі по­гляд на мал­даў­скі ві­зіт Прэ­зі­дэн­та Ві­зіт кі­раў­ні­ка Бе­ла­ру­сі ў Рэс­пуб­лі­ку Мал­до­ва, што ад­быў­ся 24–25 ве­рас­ня 2014 го­да, не­ча­ка­на вы­клі­каў не­ад­на­знач­ную рэ­ак­цыю ў не­ка­то­рых ра­сій­скіх ме­дыя. На­прык­лад, у па­ве­дам­лен­ні ўплы­во­ва­га рэ­сур­су «РИА Новости» ад­зна­ча­ец­ца, што «ў Кі­шы­нёў Лу­ка­шэн­ка па­ехаў, каб пра­дэ­ман­стра­ваць ад­роз­насць сва­ёй па­лі­ты­кі ад Ра­сіі», «вы­ка­заць ла­яль­насць еў­ра­ін­тэг­ра­цыі Мал­до­вы» ды «зноў ка­го-не­будзь пры­мі­рыць». [...]

Падрабязней ›

Ха­бар­ні­кі ад­ка­жуць

16.08.2014 03:22каментарыяў: 1
Ха­бар­ні­кі ад­ка­жуць

  Ба­раць­ба з ка­руп­цы­яй — ас­но­ва ста­біль­нас­ці дзяр­жа­вы. У маі гэ­та­га го­да Прэ­зі­дэнт пры­маў з дак­ла­дам ге­не­раль­на­га пра­ку­ро­ра Аляк­санд­ра Ка­ню­ка, які кан­ста­та­ваў рост ка­руп­цый­ных зла­чын­стваў. Гэ­та ста­ла штурш­ком для пад­рых­тоў­кі за­ко­на­пра­ек­та «Аб ба­раць­бе з ка­руп­цы­яй». За­раз ён вы­не­се­ны на гра­мад­скае аб­мер­ка­ван­не. Час­цей за ўсё ка­руп­цый­ныя зла­чын­ствы за­сна­ва­ны на фак­це атры­ман­ня ха­ба­ру. У [...]

Падрабязней ›

Асвенцым: Гадавіна вызвалення

28.01.2015 00:14каментарыяў: 0
Асвенцым: Гадавіна вызвалення

Хлус­ня гіс­та­рыч­ных рэ­ві­зі­я­ніс­таў і абу­джэн­не на­цы­я­наль­на­га го­на­ру. Жу­дас­ны комп­лекс кан­цэнт­ра­цый­ных ла­ге­раў смер­ці, дзе, згод­на з афі­цый­ны­мі звест­ка­мі, кар­ны­мі част­ка­мі СС бы­ло зні­шча­на больш за 1 міль­ён 400 ты­сяч ча­ла­век, быў вы­зва­ле­ны вой­ска­мі 1-га Укра­ін­ска­га фрон­ту пад ка­ман­да­ван­нем мар­ша­ла Ко­не­ва 70 год та­му — 27 сту­дзе­ня 1945 го­да. Па­мяць не яд­нае У [...]

Падрабязней ›

Тест на государственность

27.01.2015 00:15каментарыяў: 0
Тест на государственность

Украинским политикам необходимо, наконец, задуматься о национальных интересах.   Очередное обострение ситуации в Украине еще раз вынуждает задуматься о том, насколько политическим лидерам безразличны интересы рядовых граждан, от имени и по поручению которых якобы обязаны действовать властьпридержащие. К сожалению, «минские договоренности», которые с такой радостью были встречены жителями Донецкой и [...]

Падрабязней ›

Даследаваць — не хлусіць

20.01.2015 00:26каментарыяў: 4
Даследаваць — не хлусіць

З набліжэннем даты прэзідэнцкіх выбараў партыі, разнастайныя грамадскія арганізацыі і рухі, што большы час знаходзяцца ў стане «зімовай спячкі», актывізуюцца, пачынаюць праводзіць пасяджэнні і нарады, ладзяць акцыі ды праз СМІ спрабуюць прыцягнуць увагу патэнцыйных выбаршчыкаў да сваёй дзейнасці. Шэрая сфера: сацыялогія ці паліттэхналогія? На жаль, не заўжды гэткая актывізацыя спрыяе [...]

Падрабязней ›

Асэнсоўваючы шматвектарную палітыку

17.01.2015 00:06каментарыяў: 0
Асэнсоўваючы шматвектарную палітыку

Вы­сту­па­ю­чы ў чац­вер на па­за­чар­го­вай се­сіі пар­ла­мен­та, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што Бе­ла­русь бу­дзе мэ­та­на­кі­ра­ва­на імк­нуц­ца да нар­ма­лі­за­цыі ад­но­сін з кра­і­на­мі За­ха­ду. Пры гэ­тым бе­ла­рус­кі лі­дар за­клі­каў «ні­ко­га не хва­ля­вац­ца» на гэ­ты конт. Гэ­тая дум­ка Прэ­зі­дэн­та вы­гля­дае до­сыць ці­ка­вай, бо, на пер­шы по­гляд, ні­чо­га над­звы­чай­на­га ў тым, што су­ве­рэн­ная еў­ра­пей­ская кра­і­на [...]

Падрабязней ›

Разам — лягчэй

30.12.2014 00:08каментарыяў: 0
Разам — лягчэй

23 снеж­ня ў Маск­ве ад­бы­ло­ся чар­го­вае па­ся­джэн­не Са­ве­та ка­лек­тыў­най бяс­пе­кі кра­ін АДКБ з удзе­лам пер­шых асоб дзяр­жаў-удзель­ніц. Яшчэ на­пя­рэ­дад­ні, у рам­ках су­стрэ­чы кі­раў­ні­коў знеш­не­па­лі­тыч­ных ве­дам­стваў, мі­ніст­раў аба­ро­ны і сак­ра­та­роў на­цы­я­наль­ных са­ве­таў бяс­пе­кі быў уз­год­не­ны шэ­раг да­ку­мен­таў аб су­пра­цоў­ніц­тве ў вай­ско­вай, вай­ско­ва-пра­мыс­ло­вай сфе­рах, ба­раць­бе з тэ­ра­рыз­мам, про­ці­дзе­ян­ні нар­ка­ма­ніі і вы­клі­кам ін­фар­ма­цый­най [...]

Падрабязней ›

Каму патрэбны «харчовыя войны»?

02.12.2014 00:16каментарыяў: 0
Каму патрэбны «харчовыя войны»?

У ганд­лё­ва-эка­на­міч­ных ста­сун­ках па­між Рэс­пуб­лі­кай Бе­ла­русь і Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй уз­нік­лі чар­го­выя цяж­кас­ці. З кан­ца ліс­та­па­да ра­шэн­нем Рас­сель­гас­на­гля­ду быў аб­ме­жа­ва­ны экс­парт пра­дук­цыі шэ­ра­гу ай­чын­ных прад­пры­ем­стваў хар­чо­вай пра­мыс­ло­вас­ці на ра­сій­скі ры­нак, а так­са­ма за­ба­ро­не­ны тран­зіт бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі праз тэ­ры­то­рыю РФ у трэ­ція кра­і­ны. У якас­ці прэ­тэн­зій ра­сій­ска­га кант­роль­на­га ор­га­на гу­чаць як не­вы­ка­нан­не [...]

Падрабязней ›

Ці здолее Беларусь стаць дзелавым цэнтрам кантынента?

01.11.2014 00:58каментарыяў: 0
Ці здолее Беларусь стаць дзелавым цэнтрам кантынента?

На­спе­ла не­аб­ход­насць но­ва­га фар­ма­ту су­пра­цоў­ніц­тва па­між на­шай кра­і­най і ЕС У Мін­ску ад­быў­ся «круг­лы стол» на тэ­му «Ак­ту­аль­ныя пы­тан­ні бе­ла­рус­ка-еў­ра­пей­скіх ад­но­сін», ар­га­ні­за­ва­ны ін­фар­ма­цый­ным пунк­там Са­ве­та Еў­ро­пы і ана­лі­тыч­ным цэнт­рам ЕСО­ОМ у су­пра­цоў­ніц­тве з Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным уні­вер­сі­тэ­там. Ай­чын­ныя і за­меж­ныя ву­чо­ныя, дып­ла­ма­ты, экс­пер­ты, жур­на­ліс­ты зноў звяр­ну­лі­ся да ня­прос­тай тэ­мы ад­но­сін па­між [...]

Падрабязней ›

Пазітыўны парадак дня

04.10.2014 00:15каментарыяў: 0
Пазітыўны парадак дня

Бе­ла­рус­кі по­гляд на мал­даў­скі ві­зіт Прэ­зі­дэн­та Ві­зіт кі­раў­ні­ка Бе­ла­ру­сі ў Рэс­пуб­лі­ку Мал­до­ва, што ад­быў­ся 24–25 ве­рас­ня 2014 го­да, не­ча­ка­на вы­клі­каў не­ад­на­знач­ную рэ­ак­цыю ў не­ка­то­рых ра­сій­скіх ме­дыя. На­прык­лад, у па­ве­дам­лен­ні ўплы­во­ва­га рэ­сур­су «РИА Новости» ад­зна­ча­ец­ца, што «ў Кі­шы­нёў Лу­ка­шэн­ка па­ехаў, каб пра­дэ­ман­стра­ваць ад­роз­насць сва­ёй па­лі­ты­кі ад Ра­сіі», «вы­ка­заць ла­яль­насць еў­ра­ін­тэг­ра­цыі Мал­до­вы» ды «зноў ка­го-не­будзь пры­мі­рыць». [...]

Падрабязней ›

Ха­бар­ні­кі ад­ка­жуць

16.08.2014 03:22каментарыяў: 1
Ха­бар­ні­кі ад­ка­жуць

  Ба­раць­ба з ка­руп­цы­яй — ас­но­ва ста­біль­нас­ці дзяр­жа­вы. У маі гэ­та­га го­да Прэ­зі­дэнт пры­маў з дак­ла­дам ге­не­раль­на­га пра­ку­ро­ра Аляк­санд­ра Ка­ню­ка, які кан­ста­та­ваў рост ка­руп­цый­ных зла­чын­стваў. Гэ­та ста­ла штурш­ком для пад­рых­тоў­кі за­ко­на­пра­ек­та «Аб ба­раць­бе з ка­руп­цы­яй». За­раз ён вы­не­се­ны на гра­мад­скае аб­мер­ка­ван­не. Час­цей за ўсё ка­руп­цый­ныя зла­чын­ствы за­сна­ва­ны на фак­це атры­ман­ня ха­ба­ру. У [...]

Падрабязней ›